Националната служба за съвети в земеделието предоставя:

Безплатни консултантски услуги за малки земеделски стопанства

Безплатни консултантски услуги за малки земеделски стопанства

НССЗ ще предоставя на малките  земеделски стопанства напълно безплатно  шест основни консултантски пакета (КП), допринасящи както за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства чрез модернизация и технологичното обновление като устойчиви и жизнеспособни единици, така и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Консултантските пакети ще се предоставят от  експертите на  Териториални областни офиси  на НССЗ по правила, одобрени със заповед на изпълнителния й директор. 

Шестте консултантски пакети по Тематичната подпрограма за малките стопанства (ТП) включват консултантски услуги, кодирани в 12 групи.

Те ще се предоставят само на лица, които са подали до НССЗ заявление за получаване на съответните КП заедно с документите към него.

Конкретната информация и съвети, които се предоставят по тези пакети ще са съобразени с животните и културите, които се отглеждат в земеделското стопанство.

Условията за получаване от земеделските стопани на различните консултантски пакети са  подробно разписани  в Наредба № 7 от 5 май 2016 г.  за прилагане на  подмярка 2.1.2, като основните са следните:
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро;
- са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
- по КП свързани с изготвяне на бизнес план е необходимо да са получили най-малко 33 на сто от общия доход за предходната година от земеделска дейност.

Един земеделски стопанин в рамките на една календарна година не може да заявява КП, на които общият размер на финансовата помощ надвишава левовата равностойност на 1 500 евро.

Основните дейности на НССЗ за предоставяне на консултантските пакети включват:
- предварителна консултация относно съдържанието на всеки един от консултантските пакети (КП) и изискванията към малките земеделски стопани, желаещи да ги получат;
- проверка на документите и регистрация на кандидата, отговарящ на условията за получаване на заявения/те КП, съгласно Наредба № 7 от 5 май 2016 г.;
- интервю с кандидата  за събиране на информация, необходима за предоставяне на заявения/те КП;
- посещение на стопанството за събиране на информация, необходима за предоставяне на заявения/те КП, както и за вземане на почвена проба (ако са подходящи условията и периода за вземане на почвена проба);
- анализиране и оценка на събраната информация;
- предоставяне на препоръки и информация по заявените  КП,;
- изготвяне на писмен доклад по образец, съгласно приложение № 4 на Наредба № 7 от 5 май 2016 г. съдържащ анализ на състоянието  на стопанството и предоставените препоръки  и информация по съответните КП;
- предоставяне на земеделския стопанин на помощни материали във връзка с предоставените КП.

Вижте пълния текст на условията тук - http://www.naas.government.bg

 

17:10ч. 24.06.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.