Допълнително:

Още 14.9 млн. евро за инвестиции в земеделски стопанства

Още 14.9 млн. евро за инвестиции в земеделски стопанства

До края на седмицата ще бъдат сключени допълнително 200 договора със земеделски производители.

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че с промяна в Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е увеличен размерът на определения бюджет за разпределение в първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Увеличението е в размер на левовата равностойност на 14 851 200 евро за вече приетите заявления за подпомагане.

Финансовата помощ ще бъде разпределена за заявления за подпомагане, получили 39 точки по критериите за оценка на окончателен етап и допустими за подпомагане съгласно реда и условията на Наредба 9 от 21 март 2015 г.

Фонд „Земеделие“ започна от началото на тази седмица изготвяне на заповедите за одобрение на заявленията за подпомагане, получили минимум 39 точки на ранкинг.

До края на седмицата се очаква да бъдат изготвени около 200 заповеди за одобрение и да започне поетапното подписване на договорите за финансово подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

23:10ч. 31.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.