Асоциацията на земеделските производители в България:

Браншовите организации да участват в създаването на Поземления кодекс

Браншовите организации да участват в създаването на Поземления кодекс

Спешно сформиране на работна група по поземлени отношения към МЗХ с участието на заинтересованите браншови организации. За това призова Асоциацията на земеделските производители в България в отворено писмо, адресирано до министъра на земеделието Десислава Танева, публикувано и на сайта на организацията.

Писмото е във връзка с решение на министъра на земеделието за определяне на изпълнител (Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“) по възлагане на обществена поръчка за изготвяне на „Кодекс за поземлените отношения“ с краен срок 15.11.2016г.,

Припомняме, че МЗХ обяви процедура – пряко договаряне за изработването на нормативния акт.

Поканените за участие кандидати са класирани в следния ред по критерия „най-ниска цена“:

Първо място: адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко”; 

Второ място: адвокатско дружество „Велчев и Ко”;

Трето място: адвокатско дружество „Токушев и Съдружници”.

За изпълнител на поръчката е определено адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията.

„Работната група трябва да заработи максимално бързо, с което да стартират паралелни задълбочени дискусии и конструктивен дебат по теми на изготвяния проект на „Кодекс за поземлените отношения“, става ясно от писмото, подписано от Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

Писмото отбелязва, че слабостите в поземлените отношения са причинени от оскъдната и ненавременна комуникация между МЗХ и заинтересованите браншови организации в процеса на подготвяне на нормативни промени. В това число влизат недостатъчната прозрачност, както и несъобразяването със експертните становища на асоциациите.

„АЗПБ намира за целесъобразно включването на браншовите организации на най-ранен етап в процеса по изготвянето на Кодекса, което ще е предпоставка за създаването на адекватна нормативна база, постигаща ефективно прилагане и изпълнение на заложените цели.

Поземлените отношения като част на правната система са изключително важни за уреждането на обществените отношения в агробизнеса и създаването на стабилна среда за развитие, инвестиции и повишаване на конкурентоспособността“, пише още в писмото на Венцислав Върбанов.

В тази връзка очакванията на АЗПБ са Кодексът за поземлените отношения да е резултат от съвместната работа на съответна работна група с МЗХ; всички нови механизми да са публично дискутирани, а също така да се предостави необходимото време за адаптация на стопанствата и усвояване на новите постановки, става ясно от отвореното писмо.

„Поддържаме предходното наше предложение за създаване на единен фермерски регистър, целящ облекчаване на административната тежест. Приканваме МЗХ още в настоящия момент при сключването на доброволните споразумения да популяризира вижданията си за новостите в Кампания по Директни плащания 2017г., за да се избегне практиката от 2015г. и 2016г. на въвеждане промени само месец-два преди старта й и удължаване крайния срок на Кампанията“, призова Венцислав Върбанов.

23:09ч. 02.09.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.