:

България изпраща в ЕК преработен вариант на програма „Рибарство”

България изпраща в ЕК преработен вариант на програма „Рибарство”

Мудната работа на администрацията докара две нулеви години за усвояване на средства по програмата

Министерство на земеделието и храните има „зелена светлина” да изпрати за одобрение в Брюксел преработен вариант на програма „Рибарство” 2014-2020 г. Кабинетът „Борисов” вчера одобри втори прераротен вариант на програмата. Заради мудната работа на администрацията обаче страната ни няма да усвои нито евроцент за втора поредна година по програмата. Програма "Рибарство" е единствената за България, която все още не е изпратена и одоберна от Брюксел.

Общият й бюджет е 113 543 227 евро, като средствата ще бъде разделени на 23 мерки. По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки. Освен това е предвидена мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите.

Друг важен акцент е подпомагането на иновациите и диверсификацията на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет са предвидени 25 514 500 евро.
В областта на аквакултурите ще се насърчава модернизирането на аквакултурни стопанства, подпомагането на нови производители, развиващи устойчиви аквакултури, преминаването от конвенционално към биологично производство и към схеми по управление на околната среда и одитиране (EMAS).

Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите. За изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е 36 215 000 евро.

По отношение изпълнението на общата политика в областта на рибарството има две мерки – контрол и събиране на данни. Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578 евро.
В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки, свързани с подкрепа на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 824 евро.

Подпомага се и създаването на организации на производителите, които ще бъдат в състояние да се възползват от подкрепа по програмата, което да им даде възможност по-добре да управляват дейността си и по-добре да продават своята продукция чрез реализация на планове за производство и представяне на пазара. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 706 991 евро.


Сред приоритетите на Програмата за морско дело и рибарство е и насърчаването на Интегрираната морска политика. Програмата ще подкрепи разработване и внедряване на инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално за подпомагане на прилагането, експлоатацията и поддържането на CISE (общата среда за обмен на информация).

Ще се финансират и проекти за повишаване на природозащитния статус на застрашени видове и хабитати в НАТУРА 2000. Заделеният бюджет за тази мярка е 3 333 333 евро.

13:38ч. 13.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.