Първо в agrolife.bg:

Вижте документа, с който се въвеждат винетки за трактори (проект на наредба)

Вижте документа, с който се въвеждат винетки за трактори (проект на наредба)

Едногодишните винетки за движение на трактори по републиканските пътища ще важат за една календарна година – от 1 януари до 31 декември.

Това пише в проекта на наредба на Министерството на регионалното развитие (МРРБ), с която AgroLife разполага (Виж по-долу пълният текст на самата наредба).

Документите за платена такса ще се издават за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника и ще важат не само за републиканските шосета, но и за общинските, които се водят трети клас, пише в проекта.

На практика това означава, че трактор не може да излезе на който и да е асфалтов път у нас без винетка (б.р. - в момента по общински пътища леките и товарни автомобили, както и автобусите пътуват без стикери).

В проекта е разписано и за кои селскостопански машини ще важи режима с едногодишното платено разрешително – това са колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, които със сменяема прикачна техника имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос, както и тези с габаритни размери: широчина - до 4,00 м, височина - до 4,10 м, и дължина - до 22 м.”.

Ето го и официалният проект на наредба:

наредба за изменение и допълнение НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3 :
„(3) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, могат да се движат с едногодишно разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при МВР.”.
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 2 и 3”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) За колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с допустими размер над определените по чл. 5, ал. 1, но до посочените в чл. 15, ал. 8 размери, маса и натоварване на ос, се издава едногодишно разрешително по ал. 3 след заплатени пътни такси при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата.”.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.2:
„(2) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6 могат да се движат само ако имат разрешително по чл. 8, ал. 3 и ако се съпровождат с два съпровождащи автомобила, съгласно изискванията на раздел VI.”.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 .
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава точка 4:
„4. се извършва движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6.”.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „извънгабаритни ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника,”.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. през тъмната част на денонощието, в часовете с максимална интензивност на движението и в дните на наложена забрана за движение на извънгабаритни ППС и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, освен при превози, свързани с отстраняване на крупни аварии или последици от природни бедствия.“.
§ 4. В чл. 14, ал. 1 след думите „извънгабаритните ППС“ се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника”, а думите „чл. 8, ал. 2 и 3” се заменят с „чл. 8, ал. 2, 3 и 4”.
§ 5. В чл. 15 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Разрешителното по чл. 14, ал. 1 за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6 се издава с период на валидност от 01 януари до 31 декември на текущата година и важи за едно превозно средство за движение по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение.

(8) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6, на които се разрешава да се движат с едногодишно разрешително, са тези, които със сменяема прикачна техника имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 4,00 м, височина - до 4,10 м, и дължина - до 22 м.”.
§ 6. В чл. 22 думите „по чл. 10, ал. 1 и 2” се заменят с „по чл. 10, ал. 1, 2 и 3”.
§ 7. В чл. 35, aл. 1 след думите „Извънгабаритните и/или тежки ППС,” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6”.
§ 8. В чл. 36 след думите „извънгабаритните ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6”.
§ 9. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1:
а) в основния текст след думите „извънгабаритното и/или тежко пътно превозно средство,” се добавя „и на водача на колесни трактори и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6”;
б) в т. 1 думите „на извънгабаритни и/или тежки ППС” се заличават.
в) създава се т. 4:
„4. замърсява пътното платно при излизане от земни масиви.”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Във вътрешността на страната съответните служби за контрол при МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" спират и съставят акт на водача на колесни трактори и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6, когато при проверката се установи, че движението не се извърша от два съпровождащи автомобила и не са изпълнени условията в чл. 13.”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст след думите „извънгабаритното и/или тежко пътно превозно средство,” се добавя „и на водача на колесни трактори и друга самоходна техника по чл. 8, ал. 6”, а думата „напускащо“ се заменя с „напускащи“;
б) в т. 1 думите „на извънгабаритни и/или тежки ППС” се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „по ал. 2, т. 1” се заменят с „по ал. 3, т. 1”, след думите „извънгабаритното и/или тежко ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника”, а думите „ал. 2, т. 2 и 3” се заменят с „ал. 3, т. 2 и 3”.
5. Създава се ал. 5:
“(5) В случаите по ал. 2 движението на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника може да продължи след пристигането на два съпровождащи автомобила.”.
§ 10. В § 1 от допълнителни разпоредби се създават т. 16, 17 и 18:
„16. „самоходна техника е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение:
а) колесни трактори;
б) верижни трактори;
в) специализирани самоходни машини;
г) всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.
17. „сменяема прикачна техника” е:
а) всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са необходими за работа;
б) всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване или което е проектирано да обработва материали, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е по-малко от 3,0.
18. „пътно платно” е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.”.
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

МИНИСТЪР:
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА


СЪГЛАСУВАНО С:

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА:

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ


МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

РУМЯНА БЪЧВАРОВА

17:04ч. 09.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.