Нов проект за наредба:

Винетките за трактори отново на дневен ред, ще се издават и онлайн

Винетките за трактори отново на дневен ред, ще се издават и онлайн

Министерството на регионалното развитие (МРРБ) не се е отказало от намерението си да бъдат въведени специални годишни разрешителни (винетки) за движение на селскостопанска техника по пътищата от първи, втори и трети клас, съобщиха пред AgroLife от ведомството. Напротив – ведомството е готово с нов вариант на проект за наредба (Пълният текст на новия вариант можете да прочетете по-долу). Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предлага цената на разрешителното да бъде 220 лева за една машина.

Идеята за специфичното таксуване беше лансирана в началото на годината, като ведомството на Лиляна Павлова подготви първоначален проект за изменения в наредбата за движение на тежка и извънгабаритна техника по републиканските пътища, който AgroLife пръв публикува (виж тук първия вариант).

По същество в новия вариант няма съществени промени, въпреки че въвеждането на специални разрешителни беше прието негативно от земеделските производители. В актуализираният проект обаче е добавена възможност разрешителните да бъдат издавани онлайн, чрез електронен подпис (механизмът как ще става това е болднат в текста на проекта, който отново публикуваме първо в AgroLife).

И в новия проект е оставено изискването селскостопанска техника да се придвижва само с ескорт от два автомобила (пред и зад нея). Оставена е също забраната за придвижване в тъмната част на деня, както и по празници. При нарушения глоби ще бъдат налагани на водачите на машините.

МРРБ твърди, че проектът е съгласуван с няколко ведомства:

След проведени работни срещи с представители на Агенция „Пътна инфраструктура”, Министерство на вътрешните работи и Министерство на земеделието и храните - Контролна техническа инспекция (КТИ), бе постигнато съгласие да бъдат направени изменения на наредбата, касаещи движението на селскостопанската и земеделска техника по пътищата от първи, втори и трети клас.“

Също така според ведомството на Лиляна Павлова „с въвеждането на едногодишни разрешителни се очаква облекчаване на земеделските производители при преминаване по републиканските пътища, както и стимулиране на плащането на дължимите пътни такси от потребителите сезонно ползващи републиканските пътища поради спецификата на тяхната дейност. Предвид сезонния характер на дейностите, които извършват, както и поради интензивността на земеделската дейност в определени периоди на годината и променливите метеорологични условия, селскостопанските производители, ползващи колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство много трудно могат да направят точен план на работа. Често се налага първоначалните им работни планове за деня да претърпят промени, а това означава и промяна на маршрута на вече издадено разрешително. Поради тези причини чрез издаването на едногодишно разрешително за движението по първи, втори и трети клас по изключение, което не е обвързано с конкретен маршрут, се стимулира заплащането на дължимите пътни такси от всички производители ползващи колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство.“

Според изп. директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Наталия Тодорова проектът все още е на на фаза обсъждане и НАЗ настоява за няколко промени в него в разговори с представители на МРРБ, МВР, пътната агенция и други ведомства. Едната е свързана с ескорта от леки автомобили – когато се придвижват 1 до 3 машини ескортът да бъде само от един автомобил. Само когато са над 3 да се включват 2 леки коли пред и зад колоната, посочи Тодорова пред AgroLife. Друго настояване на НАЗ е придвижването на техника да може да се осъществява и в тъмната част на денонощието. Асоциацията се опитва също така да убеди администрацията, че таксите трябва да са по-ниски от предлаганите.

 

ПРОЕКТ

 

наредба за изменение и допълнение НА НАРЕДБА № 11 ОТ 3.07.2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г., изм. бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.)

 

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3 :

„(3) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, могат да се движат с едногодишно разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при МВР.”

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 2 и 3”.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) За колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, с допустими размер над определените по чл. 5, ал. 1, но до посочените в чл. 15, ал. 8 размери, маса и натоварване на ос, се издава едногодишно разрешително по ал. 3 след заплатени пътни такси при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата”.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника могат да се движат само ако имат разрешително по чл. 8, ал. 3 и ако се съпровождат с два съпровождащи автомобила съгласно изискванията на раздел VI.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава т. 4:

„4. се извършва движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6”.

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В основния текст след думите „извънгабаритни ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника”;

2. В т. 3 съюзът „и“ се заличава, след думата „денонощието“ се поставя запетая, а след думите „с максимална интензивност на движението“ се добавя „и в дните на наложена забрана за движение на извънгабаритни ППС и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство“.

§ 4. В чл. 14, ал. 1 след думите „извънгабаритните ППС“ се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника”, а думите „чл. 8, ал. 2 и 3” се заменят с „чл. 8, ал. 2, 3 и 4”.

§ 5. Създава се чл. 14а:

Чл. 14а. (1) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 1, разрешително за движение на извънгабаритните ППС при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 се издава по електронен път. Издаденото разрешително представлява електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който се съхранява посредством функционалностите на информационната система за електронни разрешителни за извънгабаритни товари.

(2) Заявлението се подава електронно чрез информационната система за електронни разрешителни за извънгабаритни товари на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес https://erit.api.bg/. Използването на електронните услуги на системата от потребителя се осъществява чрез електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) При подаване на електронно заявление по чл. 14, ал. 3 за движение по републиканските пътища, заявителят се уведомява да заплати дължимата такса, като данните за разрешения превоз се съхраняват чрез функционалностите на информационната система.

(4) В случаите по чл. 14а, ал. 1 съгласуването със съответната служба за контрол при МВР се осъществява чрез функционалностите на информационната система за електронни разрешителни за извънгабаритни товари.“

 

§ 6. Създава се чл. 14б:

Чл. 14б. (1) В случаите по чл. 14а заявителят въвежда данните по заявлението директно в https://erit.api.bg/, позволяващ преглед, редактиране и следене на статута на заявлението, чрез изпращане на електронно уведомление до посочения при регистрацията емайл адрес на заявителя.

(2) В случай, че заявителят изрично заяви желанието си да получи издаденото по електронен път разрешително и на хартиен носител, същото се разпечатва, заверява с подпис и печат от Агенция „Пътна инфраструктура“ или съответното областно пътно управление, и се предоставя на заявителя.“

§ 7. В чл. 15 се създават ал. 7 и 8:

„(7) Разрешителното по чл. 14, ал. 1 за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6 се издава с период на валидност от 1 януари до 31 декември на текущата година, и важи за едно превозно средство за движение по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение.

(8) Колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6, на които се разрешава да се движат с едногодишно разрешително, са тези, които със сменяема прикачна техника имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 4,00 м, височина - до 4,10 м, и дължина - до 22 м.”.

§ 8. Създава се чл. 17б:

„Чл. 17б. В случаите по чл. 16, 17 и 17а разпоредбите на чл. 14а и чл. 14б не се прилагат.“

§ 9. В чл. 22 думите „по чл. 10, ал. 1 и 2” се заменят с „по чл. 10, ал. 1, 2 и 3”

§ 10. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В aл. 1 след думите „Извънгабаритните и/или тежки ППС,” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6”.

  2. Създава се ал. 5:

“(5) В случаите по чл. 14а проверката за наличието на разрешение за движение по републиканските пътища се осъществява чрез въвеждане на регистрационния номер на проверяваното пътно превозно средство от контролните органи по чл. 36 в информационната система за електронни разрешителни за извънгабаритни товари на Агенция „Пътна инфраструктура“.“

§ 11. В чл. 36 след думите „извънгабаритните ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6”.

§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „извънгабаритното и/или тежко пътно превозно средство,” се добавя „и на водача на колесни трактори и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6”

б) в т. 1 думите „ на извънгабаритни и/или тежки ППС” се заличават.

в) създава се т. 4:

„4. замърсява пътното платно при излизане от земни масиви”.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Във вътрешността на страната съответните служби за контрол при МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" спират и съставят акт за установяване на административно нарушение на водача на колесни трактори и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6, когато при проверката се установи, че движението не се извърша от два съпровождащи автомобила и не са изпълнени условията в чл. 13”.

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в основния текст след думите „извънгабаритното и/или тежко пътно превозно средство,” се добавя „и на водача на колесни трактори и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство по чл. 8, ал. 6”, а думата „напускащо“ се заменя с „напускащи“;

б) в т. 1 думите „на извънгабаритни и/или тежки ППС” се заличават.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „по ал. 2, т. 1” се заменят с „по ал. 3, т. 1”, след думите „извънгабаритното и/или тежко ППС” се добавя „и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство”, а думите „ал. 2, т. 2 и 3” се заменят с „ал. 3, т. 2 и 3”.

5. Създава се ал. 5:

(5) В случаите по ал. 2 движението на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство може да продължи след пристигането на два съпровождащи автомобила.”

§ 13. В § 1 от допълнителни разпоредби се създават т. 16 и 17:

16. „сменяема прикачна техника” е:

а) всяко съоръжение, използвано в земеделието или в горите, което е проектирано да бъде теглено от трактор и което променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и приспособления, предназначени за работа, и върху която временно могат да се съхраняват всички материали, които са произведени или са необходими за работа;

б) всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор и към което трайно е прикачено допълнително оборудване или което е проектирано да обработва материали, когато съотношението между технически допустимата обща маса и масата без товар на превозното средство е по-малко от 3,0.

17. „пътно платно” е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.”.

Заключителна разпоредба

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

СЪГЛАСУВАНО С:

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА:

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

РУМЯНА БЪЧВАРОВА

 

14:44ч. 18.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.