Директни плащания:

Готови са данните за допустимите за подпомагане площи

Готови са данните за допустимите за подпомагане площи

Със заповеди на министъра на земеделието и храните са одобрени окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания`2015 и окончателния специализиран слой „Постоянно затревени площи” за 2016 г., съобщи агроведомството. Заповедите са в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Данните от двата специализирани слоя са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК с цел обезпечаване на приема на заявления за подпомагане по кампания за директните плащания през 2016 година, както и за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2015 заявления за подпомагане. На тази бази предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

При несъгласие с резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателни плащания на площ, стопаните ще имат възможност да го оспорят чрез обжалване на издаваното от агенцията официално уведомително писмо, в което същите са посочени.

Предстои изпращане на отговори на всички подадени възражения срещу проекто-обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2015, като тези отговори няма да подлежат на обжалване.

На оспорване пред Върховния административен съд на Република България подлежи заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г., в едномесечен срок от съобщението за издаването й, а за подалите възражения този срок е 14 дни от получаване на отговора на възражението.

08:29ч. 08.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.