По европрограмите:

До 1,5 млн. евро финансиране за местни инициативни групи, кандидатства се от 15 февруари

До 1,5 млн. евро финансиране за местни инициативни групи, кандидатства се от 15 февруари

От 15 февруари стартира процедура за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). По този механизъм минава част от финансиренето по Програмата за развитие на селските райони, Европейският социален фонд и Европейският фонд за регионално развитие.

Крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ е краят на работния ден на 31 май 2016 г.

Максималният размер на финансирането по програмите в бюджета на една стратегия за ВОМР ще зависи от броя жители на съответния регион.

По Програмата за развитие на селските райони таванът е 1 милион евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители. При обхващане на по-голям брой население сумата нараства на 1,5 млн. евро.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” финансирането е до 760 000 евро, а по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” - до 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители, до 1 млн. евро при обхват от 15 001 до 45 000 жители и до 1,5 млн. - над 45 000 жители.

По Оперативна програма „Околна среда” финансирането е до 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.

Документи се приемат на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) – дирекция „Развитие на селските райони”. Образци на документи за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: http://www.prsr.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”.

За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Развитие на селските райони”, електронен адрес rdd@mzh.government.bg.

 

08:31ч. 22.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.