Процедурата стартира в понеделник:

От 18 юли - Държавата изкупува малки частни гори до 5 хектара

От 18 юли - Държавата изкупува малки частни гори до 5 хектара

От началото на следващата седмица, за първи път всички Държавни горски предприятия в България ще обявят процедура за изкупуване на дребни по размер горски територии.

Целта е комасиране, като по този начин ще се увеличи държавната горска територия и тя ще бъде охранявана и стопанисвана съгласно лесовъдската наука.

„В този тип територии се провежда най-често голи сечи и се нарушават правилата за управление на горските територии“, коментира пред журналисти в Смолян министър Десислава Танева, която бе на откриването на Роженския събор.

Според нея, тези собственици нямат възможността да охраняват земите си, нито да ги експлоатират съгласно лесовъдската наука.

Бюджетът, който е предвиден  от всички горски предприятия за тази  дейност е близо 700 000 лв.,

Във връзка с това Министерство на земеделието и храните публикава правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”.

Според заповедта Държавните предприятия не закупуват поземлени имоти в горски територии, които:
1. са собственост на общини, юридически лица, религиозни организации и сдружения;
2. са били предмет на договор за замяна между държавата и физически или юридически лица.

Стартирането на процедурата по закупуване на поземлени имоти в горски територии се оповестява публично  чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на съответното държавно предприятие. Информация се публикува и на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Собствениците на горски територии (до 5 ха), които желаят да ги предложат за закупуване от ДП, трябва да подадат заявление по образец – Приложение 1, до ДП или до териториалното поделение, в чиито обхват на дейност се намира поземленият имот. 

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. документ за собственост – решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот с протокол за въвод във владение, нотариален акт, договор за продажба, договор за доброволна делба;
  2. актуална скица на имота от картата на възстановената собственост или от Кадастралната карта и кадастралния регистър с партида за имота;
  3. извадка от горскостопанския план или програма или лесоустройствения проект с таксационни описания за подотделите, включени в имота;
  4. удостоверение за наследници - когато имотът е възстановен на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;
  5. нотариално заверено пълномощно от собственик/собственици - когато заявлението се подава от несобственик;

Срокът за приемане на заявления от собственици на поземлени имоти в горски територии е не по-кратък от два месеца от датата на публикуване на съобщението т.е не по-кратък от 14 септември 2016 г.

Вижте пълния текст на документаПравила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

 

22:25ч. 15.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.