Раздор:

Животновъдите не се разбраха за допълнителните помощи за крави, биволици, овце-майки и кози-майки

Животновъдите не се разбраха за допълнителните помощи за крави, биволици, овце-майки и кози-майки

Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която беше обсъдено допълнителното плащане по схемите за извънредно европейско подпомагане за  крави, биволици, овце-майки и кози-майки.

Годишно секторът се подпомага с между 140-150 млн. лева. Сега от националния бюджет ще бъдат разпределени още 11,3 млн. лв. През миналата седмица министър Румен Порожанов  издаде заповед, която регламентира кой колко ще получи според броя на животните и според начина на отглеждането им.

Не всички стопани обаче са доволни от предвидените ставки. Представители на някои от асоциациите настояват средствата да бъдат основно за малките стопанства, защото при тях загубите в млечния сектор са най-сериозни и съответно подпомагането трябва да е по-голямо.

Едрите фермери обаче смятат, че подкрепа трябва да има за всички животни и че големите стопанства са генерирали по-големи щети от кризата в млечния сектор.

Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на плащанията през 2016 г. Той показва, че съотношението между размера на субсидиите за говедата спрямо тези за овцете е 13:1, а по някои от схемите достига 20:1, което е несправедливо. Още по-лошо е, че стопаните с повече от 200 крави и 500 овце не са получили средства за тях.

От министерството представиха аргументи за определяне на ставките като бе посочено, че е спазен Регламентът на ЕС за извънредната помощ в млечния сектор. В него няма изисквания подпомагането да е само за малките стопанства, а схемата за дребномащабно производство е една от трите прилагани в животновъдството и при нея няма различни ставки.

Румен Порожанов посочи, че и при сегашната заповед малките получават повече за животинска единица, но с цел намирането на максимално балансирано решение ще бъде направен повторен анализ. Това ще стане на Консултативния съвет по животновъдство, който ще се проведе през следващата седмица, за да  бъдат изслушани отново предложенията на бранша.

Ето и самата заповед:

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Определям размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки както следва:
  2. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:

1.1. За крави и биволици – 20,36 лв./животно.

1.2. За овце-майки и кози-майки – 4,20 лв./животно.

  1. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

2.1. За крави и биволици:

2.1.1. в стопанства до 200 животни – 20,36 лв./животно.

2.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 40,72 лв./животно за първите 200 животни.

2.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 61,08 лв./животно за първите 200 животни.

2.1.4. в стопанства от 701 до 1000 животни – 81,44 лв./животно за първите 200 животни.

2.1.5. в стопанства от 1001 и повече животни – 101,80 лв./животно за първите 200 животни.

2.2. За овце-майки и кози-майки:

2.2.1. в стопанства до 500 животни – 4,20 лв./животно.

2.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 8,40 лв./животно за първите 500 животни.

2.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 12,60 лв./животно за първите 500 животни.

2.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 16,80 лв./животно за първите 500 животни.

2.2.5. в стопанства от 2001 и повече животни – 21,00 лв./животно за първите 500 животни.

  1. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:

3.1. За крави и биволици:

3.1.1. в стопанства до 200 животни – 20,36 лв./животно.

3.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 40,72 лв./животно за първите 200 животни.

3.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 61,08 лв./животно за първите 200 животни.

3.2. За овце-майки и кози-майки:

3.2.1. в стопанства до 500 животни – 4,20 лв./животно.

3.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 8,40 лв./животно за първите 500 животни.

3.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 12,60 лв./животно за първите 500 животни.

3.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 16,80 лв./животно за първите 500 животни.

ІІ. Помощта да бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.

IIІ. Броят на животните в стопанствата по т. І се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.

  1. Определям крайният срок за изплащане на помощта от ДФ ”Земеделие” – 18.08.2017г.

 

 

21:29ч. 25.07.2017г.

Вие може да оставите първия коментар.