:

ЗАКОНИ

ЗАКОНИ

Закон за подпомагане на земеделските производители, публикуван в ДВ на 13.02.2015 г.

 

Закон за опазване на земеделските земи

 

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Закон за арендата в земеделието

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ в сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011)

 

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

 

ЗАКОН ЗА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ

 

ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Обн., ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.

 

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

 

ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

10:00ч. 18.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.