Проект:

Заменки на гори ще се правят по нови правила за реална цена

Заменки на гори ще се правят по нови правила за реална цена

Променя се наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии.

Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии е публикуван на сайта на Министерството на земеделието.

Промените са продиктувани от необходимостта от определяне на пазарни цени на имотите в горски територии и за ограничените вещни права в такива имоти.

С предложените промени оценителите могат да избират подхода, който ще използват при определяне цената на поземлените имоти за определяне на обективна пазарна оценка.

Предвижда се цените да се определят по метода на сравнимите продажби или други приложими методи, както и по метода на доходната стойност с пазарен множител, гласи докладът на земеделския министър по темата.

Целта е след промяната за имотите да се определя реална пазарна цена към момента на сключване на договора, пише в доклад, публикуван в сайта за обществени консултации.

Промяната се прави след становища на Министерството на финансите и Европейската комисия за определянето на пазарни цени.

Според доклада на вносителите на предложението в момента оценките на горски имоти стават по базисни цени, предвид на липсата на пазарни аналози, както и липсата на публикуван бюлетин за пазарните цени на поземлени имоти в горски територии от ИАГ, което е отчетено като проблем.

Липсата на пазарни механизми в наредбата е отбелязана от Еврокомисията в писмо от 16.10.2015 г., а Комисията има и препоръки по въпроса.

В съобщението се отбелязва, че според Закона за горите при промяна на предназначението на горски имоти, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху държавни и общински гори, се изготвят оценки на имотите от правоспособни независими оценители.

С предложените промени е дадена възможност на оценителите да избират самостоятелно подхода при определяне на цената на поземлени имоти, с цел определяне на обективна, пазарна цена на имота.

Предвидено е цените да се определят по метода на сравнимите продажби или други приложими методи, както и по метода на доходната стойност с пазарен множител.

Когато при различните методи се определят различни цени за един и същ горски имот, в доклада оценителят посочва като крайна по-високата от двете цени.

С измененията в наредбата ще бъдат отразени препоръките на ЕК и финансовото министерство, се казва в публикувания проект.

Пълният текст на доклада, както и проектодокументът са достъпни тук.

17:19ч. 05.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.