:

Заразен дерматит - новата чума по животните

Заразен дерматит - новата чума по животните

Заразен нодуларен дерматит - новата чума по едрия рогат добитък, която вилнее в Гърция и Турция, вече е анализирана от Българската агенция по безопасност на храните. AgroLife.bg публикува пълният анализ на ведомството, който проследява огнищата на проява на болестта в Израел през 1989, 2006-2007 и 2012 година и посочва какви ваксини са използвани срещу заразата и какъв е ефектът от тяхното действие. Оказва се, че първоначално срещу коварната болест е използвана ваксина срещу шарка по овцете и козите, която обаче се оказва неефективна срещу болестта. Лъч надежда е използването през 2012 г. на ваксината Neethling от Южна Африка, която се оказва четири пъти по-ефективна от десетократна доза от ваксината за овце и кози. Откроен е и друг проблем лечението в Израел е извършено с живи ваксини, прилагането на които е забранено на територията на ЕС. Анализът на Българската агенция за безопасност на храните фиксира и конкретни изводи за България, поуките от които могат да се приложат, ако заболяването се прояви у нас. Както AgroLife.bg вече писа заболяването се характеризира с треска, избиването на силен обрив и загуба на млеконадоя.

 

Заразен нодуларен дерматит (ЗНД)- изводи от последните епизоотии в Израел през 1989, 2006- 2007 и 2012 година

Автор: Проф. д-р Бойко Ликов*

Уроци от епизоотиите в Израел (1989, 2006 и 2012 година). През тези години са прилагани различни групи от мерки за ограничаване и ликвидиране на инфекцията.

През 1989 година липсва опит при избор на оптимална стратегия за контрол на заболяването. Прилага се ликвидиране на болните и контактни говеда в засегнатите ферми. Около тези ферми в голям периметър се прилага атенуирана ваксина RM-65 срещу шарка по овцете и козите. Епизоотията е ликвидирана в средата на 1990.

През 2006 година, се отстраняват само говедата с клинични признаци, а останалите се ваксинират с ваксината RM-65. На следващата година обаче възникват множество случаи на ЗНД при говеда ваксинирани с тази ваксина. Тези факти показват, че ваксината е неефективна. Има данни за периодично нахлуване на вируса на ЗНД от ивицата Газа разположена на няколко километра от засегнатите стада. По това време всички съседни на Израел страни имат проблеми с тази инфекция.

През 2012 година са ликвидирани само няколко засегнати месодайни стада говеда. Първоначално се прилага атенуирана ваксина RM-65 срещу шарка по овцете и козите. Девет месеца по-късно в млечните стада започва да се използва ваксина щам Neethling от Южна Африка, която се оказва четири пъти по-ефективна от десетократна доза RM-65. Епизоотията е ликвидирана в края на 2013 година.

Направени са важни изводи от епизоотиите през 1989, 2006-2007 и 2012 година. Епизоотиите през 1989 и 2006 не се разпространяват от първоначално засегнатите стада, с изключение на няколко спорадични случаи в радиус от 3 км. Това става въпреки високият относителен дял на заразените животни в първите епизоотични огнища и използването на неефективна ваксина.

Изводи за България.

Прилаганите в Израел мерки са в противоречие на това, което се изисква от европейското законодателство - забрана за използване на живи ваксини и запазване на контактните животни в засегнатите стада. Географското положение и климатичните условия в Израел са коренно различни от тези в Гърция и България. В случай на взривно разпространение на заболяването (засягане на няколко десетки населени места с няколко хиляди говеда) трябва да се мисли и за друга възможност - отстраняване само на болните говеда и ваксинация. Гърция възнамерява да обсъжда тази възможност с Европейската комисия.

Развитието на епизоотията на ЗНД в Гърция, регистрирана на 20 август 2015 г, ще покаже, какво трябва по-специално да се направи у нас при евентуално проникване на инфекцията от Турция или от Гърция. Освен това е факт, че разпространението на ЗНД в Европейска Турция е извън контрол, независимо, че всички говеда са ваксинирани (или би трябвало да бъдат ваксинирани) с атенуирана ваксина срещу шарка по овцете и козите. В такива случаи има много полуимунни животни, които се заразяват, но не показват клинични признаци- тоест реализира се така наречения скрит епизоотичен процес. 

*Проф. д-р Бойко Ликов е дългогодишен специалист в областта на ветеринарната медицина. От 1997 г. до момента е директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения” в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Като директор до присъединяването на България към ЕС е отговорен за хармонизирането на българското законодателство, свързано със здравеопазване на животните и безопасност на храните, съгласно изискванията ЕС. Отговорен за връзките на НВМС с различни европейски и международни институции. Има над 35-годишен професионален опит в секция „Епизоотология” към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София, в отдел “Заразни болести”, НВМС.

Участвал е в изпълнението на проекти по програма ФАР, в научна група за оценка на риска от разпространение на бруцелозата по свинете в страните - членки организирана от Европейския орган по безопасност на храните. Бил е хоноруван лектор по законодателство по безопасност на храните и здравеопазване на животните във Ветеринарния факултет към Лесотехническия университет. Участвал е в редица обучения в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси. Има повече от 80 научни публикации в областта на епизоотологията, оценката на риска, епизоотологичния надзор и зоонозите. Проф. д-р Ликов е завършил Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1972 г. Владее английски и руски език.

 

10:00ч. 17.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.