:

Земеделци с 500 дка зърно задължително ще го декларират

Земеделци с 500 дка зърно задължително ще го декларират

Складове и бази с вместимост на 200 тона задължително ще се обявяват пред държавата

Земеделци, които отглеждат зърнени култури върху 500 и повече декара, задължително ще трябва да подават декларации за произведеното и налично жито в стопанствата или складовете им. Това става ясно от проект на наредба за условията и мониторинг на пазара на зърно, изготвен от екипа на аграрния зам.-министър Цветан Димитров.

Декларации за наличното зърно ще се подават за всеки обект за съхранение или склад, включително и когато в него през съответния месец не е съхранявано зърно. Фермерите ще трябва да посочват в декларациите количествата зърно с натрупване от предходното тримесечие или месец плюс новото зърно, което са добили.

Областните дирекции "Земеделие" ще проверяват дали земеделските производители, заявили площи за производство на зърно, са подали декларации. Ако това не е правено, фермерите ще бъдат поканвани в 3-дневен срок да изпълнят задължението си. Ако въпреки това земеделецът не подаде декларация, областната дирекция "Земеделие" незабавно ще извърши проверка в стопанството му.

Актове за установяване на нарушения няма да се съставят, когато несъответствието в декларираните количества или площи се различават от установените с не повече от 5%.

При първо установяване на нарушение се съставя констативен протокол с предписания. При тяхното неизпълнение се съставя акт за нарушение.

Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) ще трябва да извършва "представителното окачествяване на добитата реколта" от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа. За целта БАБХ ще трябва да преценява качеството на минимум 35% от произведената зърнена култура за съответната област.

Собствениците на нови зърнобази пък ще са задължени да обявят пред държавата обекта си за съхранение на зърно с вместимост над 200 тона. Ако до момента тези обекти вече са лицензирани, след появата на тази наредба, няма да се изисква да се декларират отново.

В декларациите ще трябва да се посочва:

- за физическите лица - трите имена и местожителството по документ за самоличност, както и телефон и e-mail /при наличие/,

- за юридическите лица - фирма и вид (дружество, кооперация); адрес на управление и ЕИК по БУЛСТАТ; телефон и e-mail.

Трябва да се посочва местонахождение на обекта – населено място и адрес или местност. А също така и формата на стопанисване (собствен, право на ползване, нает).

Трябва да се уточни вида на вместимостите – плосък склад, ЛИП (метални силози), желязо-бетони силози, техния брой и номерата им. Изрично трябва да е отбелязан капацитетът на обекта – посочен като възможното максимално количество за съхранение на пшеница.

Наред с това към декларацията ще се прилага копие от нотариален акт удостоверяващ правото на собственост. След като обектите са декларирани до 15 дни Областните дирекции "Земеделие" ще извършват проверки на място, за да проверят данните.

В мотивите си аграрният зам.-министър Цветан Димитров изтъква, че със Закона за закриване на Националната служба по зърното (НСЗ), приет от Народно събрание на 15 юли 2015 г., е отменен и Законът за съхранение и търговия със зърно. По този начин са отменени и всички правни основания за прилагане на подзаконовите нормативни актове, които до момента са уреждали регистрацията на обекти за съхранение на зърно, декларирането на информация по отношение на количествата зърно (произведени и налични) и окачествяването на зърното.

Успоредно с това в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ е уредено прехвърлянето на посочените декларативни режими от НСЗ към структури на МЗХ. Именно затова е изработена и новата наредба.

10:09ч. 19.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.