:

Инвестициите за напояване ще бъдат в Програмата за селските райони

Инвестициите за напояване ще бъдат в Програмата за селските райони

Инвестициите за напояване ще бъдат финансирани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Това предвиждат предложени от агроминистерството изменения в Наредба 9 от 2015 г. за прилагането на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР. Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

Земеделците ще ползват финансова помощ за съоръжения за напояване, ако проектите са в съответствие с Плановете за управление на речните басейни. Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта му да са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Инвестиции за рехабилитация на съществуващи системи за напояване са допустими при условие, че осигуряват най-малко 15% икономия на вода. Ще се отчита и състоянието на водните обекти. За нетно увеличение на напояваната площ трябва инвестицията да не оказва значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Проектите трябва да са разработени от строителен инженер, вписан в регистъра на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.

В Програмата се правят и други изменения. Максималният размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат се намалява от 1,5 млн. евро на 1 млн. евро. Колективните инвестиции ще са с таван 1 млн. евро. Най-много точки ще получават проектите от Северозападния район в страната – областите Видин, Враца и Монтана.

Агроминистерството вече е изпратило предложението за промяна на ПРСР на Европейската комисия.

Вижте още в официалния сайт на МЗХ, раздел Проекти на нормативни актове

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx

 

 

 

 

 

 

21:55ч. 23.08.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.