Тревожен въпрос:

Какво ще се случва с българските реки в следващите пет години?

Какво ще се случва с българските реки в следващите пет години?

Басейновите дирекции към МОСВ публикуваха на интернет страниците си проектите на планове за управление на речните басейни.

Граждани и организации имат шестмесечен срок да изразят становищата си в рамките на общественото обсъждане.

От българския офис на Световния фонд за дива природа - WWF България - публикуваха първоначално становище:

Замърсяване, изграждане на изкуствени прегради, пресушаване, безогледен добив на инертни материали са само част от най-наболелите проблеми, за чието решаване са ключови добрите планове за управление.

За WWF България е изключителен приоритет освобождаването на реките от прегради, които спират миграцията на рибите и са сред основните причини за загубата на местообитания.

Нужно е България да преосмисли политиката за издаване на разрешителни за малки водноелектрически централи. Проблемите, предизвиквани от тези централи, почти винаги са несъизмеримо по-големи от икономическите ползи.

Освен спорната стопанска целесъобразност тези обекти нанасят щети на природата, която често заплаща със съществуването си, тъй като малките ВЕЦ-ове в много случаи пресушават речните корита и превръщат най-красивите реки в пустини.

Друг важен въпрос е добивът на инертни материали от реките. Този добив поражда проблеми както за природата, така и за публичната инфраструктура.

Удълбаването на речните легла не само унищожава живите организми, но води до подкопаване на мостове, защитни диги и осушаване на крайречните земеделски земи.

С тазгодишните изменения в Закона за водите се забрани изземване на наносни отложения от водните обекти, с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и когато това се налага за поддържане на проводимостта на речното легло.

Промените дадоха надежда, че българските институции възприемат нов модерен подход по отношение на проблемите, причинявани от добива на инертни материали от реките.

Необходимо е същият подход да залегне и в новите планове за управление на водните басейни.

WWF България ще следи процеса на подготовка на новите планове за управление на реките и ще настоява за адекватни мерки, които да защитят този обществен ресурс. Наскоро над 10 000 души поискаха опазването на реките в България в рамките на кампанията Допиши историята на реките.

Крайният срок за изпращане на писмени становища по проектоплановете на Басейновите дирекции е 01.06.2016 г.

17:33ч. 13.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.