За модерно земеделие:

Улеснява се процедурата по учредяване на сдружения за напояване

Улеснява се процедурата по учредяване на сдружения за напояване

Намалено е изискването за брой на учредителите, ще има и нова методика за определяне на цената на услугата „водоподаване за напояване”.

Министерският съвет одобри днес проект на закон за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване.

Специално внимание в законопроекта е отделено на разпоредбите относно броя на учредителите на сдружението. То е намалено от 50 на сто на 30 на сто от собствениците и ползвателите.

Това е породено от обстоятелството, че поради голямата раздробеност на земеделската земя и свързаните с това голям брой собственици и наследници се затруднява нормалната организация и провеждането на учредителните събрания.

Изискването на кворум за редовност на учредителното събрание по сега действащата разпоредба е прекалено високо и води до изключително затрудняване на процедурата по учредяване.

Издирването на наследници на починали собственици с цел установяване пълния брой на собствениците, както и осигуряването на присъствие /или пълномощно/ на 50 на сто от тях за учредително събрание, е трудно, бавно, а в много случаи – невъзможно, тъй като много голяма част живеят в други населени места, или на неизвестен адрес, или дори въобще не са в страната, или пък не проявяват никакъв интерес към начинанието.

Сдружението за напояване се учредява с цел подобряване условията за напояване, а в голяма част от случаите и за възстановяване на разрушени съоръжения за напояване на съответната територия. Това в никакъв случай не може да носи вреда на никого от собствениците на земи, напротив, подобрява качествата на земята и нейната продуктивност.

От това следва, че с учредяването му, без да е искано съгласието на 50 на сто от собствениците не се нарушават ничии права, още повече, че сдружението е “отворена структура” – съгласно устава то е длъжно да приема за членове всички собственици, или ползватели на територията му, изразили желание за това след неговото учредяване.

С промените в Закона за сдружения за напояване се създава правно основание за приемането на Методика за определяне на цената на услугата „водоподаване за напояване”.

 

16:52ч. 11.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.