:

Зърнопроизводители питат: Как да си поделим площите със защитените птици

Зърнопроизводители питат: Как да си поделим площите със защитените птици

Напрежението по прилагането на орнитологично направление на мярка 10 достига пределслужбите по земеделие не знаят как да отговорят на постоянно изникващите казуси, твърдят от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Ето и пълния текст на писмото на НАЗ до Министерството на земеделието и храните:

След няколко поредни писма, заведени в МЗХ относно проблемите с направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” на мярка 10 „Агроекология и климат”, НАЗ се обръща към компетентните органи, в лицето на МЗХ и ДФЗ, за свикване на спешна работна среща.

На този етап НАЗ не е получила ясни и конкретни отговори на поставените въпроси. Служителите в службите по земеделие не знаят как да отговорят на въпросите на земеделските стопани относно постоянно изникващите казуси, съответно не знаят как да очертаят площите на бенефициентите по орнитологичните направления за 2016 г

 Служителите на МЗХ в областните и общинските служби се обръщат към членове на НАЗ с молба за допълнителна информация, поради липса на конкретни инструкции от страна на Министерството относно очертаването на площите по направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение”.

Проблемните казуси, които възникват вследствие на лошото администриране на орнитологичните направления по м. 10, както и вследствие на редуцирането на специализирания слой за местообитанията на птиците са множество.

За пореден път ще очертаем част от тях и ще изострим вниманието на МЗХ, че мярка 10 „Агроекология и климат” продължава да блокира приключването на заявяването на площите за подпомагане през новата кампания 2016 г.

1) Липсват уведомителни писма на земеделските производители, които са кандидатствали за дейностите на м. 10, касаещи ливадния блатар и зимуващите гъски: „не прибират реколтата от зърнено-житни култури преди 31 юли в заявените парцели в местообитания на ливадния блатар” и „засяват и отглеждат есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 на сто от заявените по дейността п= Bощи”.

НАЗ припомня, че съгласно чл. 50, ал.1 на „НАРЕДБА № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.” Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на земеделските стопани уведомително писмо за одобрените и неодобрените за участие на площи животни по мярка 10 „Агроекология и климат“ в срок до 30 ноември на годината на подаване на „Заявление за подпомагане“.

Това означава ли, че кандидатите, които на този етап не са получили уведомителни писма, не са одобрени по орнитологичните направления на м. 10?

2) Още веднъж НАЗ настоява актуализираният слой на местообитанията на птиците да бъде публикуван по физически блокове и да бъде достъпен за всички земеделски производители с цел прогнозируемост и прозрачност. НАЗ настоява, също така, МЗХ да не променя допълнително въпросния специализиран слой след стартиране на агроекологичните ангажименти, тъй като това води до нелоялна конкуренция сред земеделските стопани и до спекулативно раздуване на цената на земеделската земя.

3) Във връзка със слоя на местообитанията на птиците се наблюдава тенденциозно изключване на обработваемите физически блокове, оставени са само гори, черни пътища, реки и язовири, и къщите. Това е установено по време на чертането.

Как е възможно да се промени слоят по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваемите земи с орнитологично значение“ със задна дата?

До колко легитимен и законосъобразен е актуализираният слой на местообитанията на птиците, при положение, че не е обнародвана промяната му в Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.?

На базата на какво правно основание или коя правна норма се променя конкретният специализиран слой?

4) Какво се случва с кандидатите по орнитологичните направления, при които след редуциране на специализирания слой на местообитанията на птиците, намалението на одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности е с повече от 10 % от площта, с която са кандидатствали през първата година (2015 г.) (това е масовият случай при кандидатите).

При очертаване на площите при тези случаи системата (ИСАК) изписва съобщение, че бенефициентът не е представил обяснение за намалените площи по направлението на м. 10 и че декларира по-малко площи по направлението.

Как следва да приключи заявлението си за подпомагане този бенефициент? Необходимо ли е в заявлението за подпомагане да се чекне, че бенефициентът подава обяснение за намалението на площите (при положение, че реално той поема ангажимент с одобрените площи по специализирания слой за 2016 г.)?

5) Вследствие на актуализирания специализиран слой на местообитанията на птиците много от кандидатите по орнитологичните направления се оказват със сериозно редуцирани допустими площи по мярката.

Кое количество площи следва да се счита за поет агроекологичен ангажимент и какво количество площи бенефициентът ще има задължение да поддържа по направлението през оставащите години на петгодишния ангажимент – площите, с които земеделският стопанин е кандидатствал през 2015 г. или площите, които са одобрени за допустими по направлението през 2016 г.?

6) След редукцията на специализирания слой на местообитанията на птиците, част от земеделските производители не могат да изпълнят условията по дейността, тъй като голяма част от площите им, засети със зърнено-житни култури, са отпаднали от въпросния слой. По този начин за кампания 2016 г. тези земеделски стопани няма как да набавят вече необходимите минимум 50% есенни зърнено-житни култури.

Как да процедират тези земеделски стопани, които поради промяна в параметрите на допустимия слой с местообитанията на птиците, изпадат в невъзможност да покрият условията на дейността за 2016 г.? И как ще бъдат третирани от МЗХ и ДФЗ тези земеделци? Ще получат ли агроекологични плащания и върху кои площи?

7) Възможно ли е при одобрено по-голямо количество площи по направлението, земеделският производител да очертае за 2016 г. по-малко количество площи, тъй като при актуалния слой за момента не покрива изискванията за минимум 50% есенно зърнено-житни култури и/или минимум 30% царевица?

8) Възможно ли е с оглед на това, че одобрената площ на даден кандидат не покрива изискванията за минимум 50% есенно зърнено-житни култури и/или минимум 30% царевица, да се заявят парцели с други култури, които попадат в актуалния слой на местообитанията на птиците (като това важи само за 2016 г.)?

9) За кой слой ще получат плащания кандидатствалите по орнитологичните направления земеделски стопани през кампания 2015 г. – за допустимия слой до кампания 2015 г. или за новия редуциран слой, валиден от 2016 г.?

10) Какво се случва със земеделските производители, които са очертали площите си по орнитологичните направления (на базата на площите от 2015 г.) и са приключили заявлението си за подпомагане за 2016 г. преди получаването на уведомителното писмо по м. 10?

В момента се наблюдава сериозно несъответствие между площите, които са декларирали по направлението за 2016 г. и площите, за които са одобрени. Как да процедират от тук нататък тези земеделски стопани?

11) Какво се случва със земеделските производители, които се откажат от направлението и от поемането на агроекологичния ангажимент, но имат уведомително писмо за одобрение и са получили плащания?

12) Има ли възможност да се раздели един физически блок, който попада частично в допустимия слой на местообитанията на птиците, на два физически блока? Целта е да се декларира само единият физически блок, този който остава в допустимия слой на местообитанията.

Вече повече от месец голяма част от земеделските производители не могат да приключат заявленията си за подпомагане за 2016 г., тъй като първо изчакваха актуализиране на слоя с местообитанията на птиците, после изчакваха уведомителните писма за одобрение или неодобрение по орнитологичните направления, а сега изчакват становището на МЗХ по отделните проблемни казуси.

Напрежението сред земеделските производители относно мярка 10 „Агроекология и климат” е достигнало своя предел и НАЗ призовава МЗХ и ДФЗ към отговорно държавническо поведение.

НАЗ очаква от МЗХ писмен отговор и становище по поставените въпроси, както и организиране на работна среща от спешен порядък с оглед на изтичащите срокове по приключване на заявленията за подпомагане за кампания 2016 г.

 

21:56ч. 27.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.