1 март - 15 май:

Как се кандидатства за директни плащания през 2016 година

Как се кандидатства за директни плащания през 2016 година

От 25 януари МЗХ стартира разяснителни срещи в страната по график. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани и да притежават съответните правни основания за ползване за площите.

Министерство на земеделието и храните публикува разяснения относно изискванията за подаване на заявление за директни плащания през 2016 г.

Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016 г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016 г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето.

Заявлението за подпомагане се приключва само в общинската служба по земеделие по адресна регистрация на физическо лице или седалище на юридическо лице.

След 15 май 2016 г., в продължение на 25 календарни дни кандидатите могат да извършват корекции по вече подадени заявления, да подават нови заявления, но:

-  налагат се санкции в размер на 1% върху одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение при подаване на ново заявление,

- когато се извършват корекции във вече подадено заявление, се търпи същата санкция за всеки ден след 31 май.

За да подаде заявление за подпомагане, кандидатът следва да е регистриран земеделски стопанин и да притежава съответните правни основания за ползване за площите, които заявява.

Важно е да се знае, че за разлика от предходната година кандидатите ще могат да заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирал правно основание за ползването им в срок до 15 февруари 2016 г.

За стартирала процедурата се счита датата на заповедта на кмета на общината, съответно на директора на областна дирекция „Земеделие”.

Правно основание за подпомагане в горски имоти, държавна и общинска собственост, представляващи пасище, ливада или поляна са сключените договори за наем по реда на Закона за горите.

За имоти, попадащи в защитени територии, правно основание е разрешително за паша по чл.50, т.5 от Закона за защитените територии, което се издава въз основа на годишните планове, утвърдени със заповед на директорите на регионалните органи на Министерство на околната среда и водите.

Процедурата се счита за стартирала със датата на заповедта на съответния регионален орган на Министерство на околната среда и водите.

Схемите за директни плащания за подпомагане, за които се изисква регистрирано правно основание за ползване на площите от регистриран земеделски стопанин са:

- схема за единно плащане на площ (СЕПП);

- схема за преразпределително плащане;

- схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

- схема за млади земеделски стопани;

- схеми за обвързано с производството подпомагане;

- схема за дребни земеделски стопани;

- специално плащане за култура – памук.

Кандидати за подпомагане могат да бъдат:

- собственици/съсобственици на поземлени имоти,

- арендатори, наематели,

- кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка,

- предоставени земи със заповед на министъра на земеделието и храните от Държавния поземлен фонд на научни, научно-производствени и учебни заведения, включително и на Министерство на транспорта, местата за лишаване от свобода, на семепроизводни и племенни стопанства, овощни разсадници, пепиниери и маточници, на горски разсадници и на ловни стопанства, на ведомства, свързани с отбраната и сигурността на страната,

- ползватели по споразумения или разпределения на масиви за ползване на земеделските земи.

Образци на документите могат да се открият на електронната страница на МЗХ

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Когато кандидатът се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той може да извърши регистрацията без определени срокове, целогодишно.

Земеделски стопанин, който вече е включен в регистъра е задължен всяка година, в периода 1 октомври – 28 февруари да актуализира своята регистрация в съответната областна дирекция „Земеделие”, като подава нови анкетни карти и формуляри.

Областната дирекция извършва заверка на регистрационната карта за нов едногодишен срок – до 28 февруари, следващата година.

В случай, че регистриран земеделски стопанин не актуализира регистрационната си карта, той се отписва от регистъра на земеделските стопани за срок от една година и може да се включи отново в регистъра през следващата година, ако завери отново картата си.

Документите за собственост могат да бъдат нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива правото на собственост върху земеделски земи или решения за уедрени имоти по план за уедряване по собственост (комасация) и съдебни решения, които заместват актове за собственост.

С цел избягване на недоразумения, застъпване или лишаване на земеделски стопанин от площи за подпомагане, от съществено значение е регистрацията на правните основания да се извърши в срок до 15 февруари 2016 г., както и самите ползватели да проверят коректното отразяване на правните основания за ползване на земеделските земи.

Повече информация, както и график на министерствното за разяснителни срещи в страната може да видите на прикачения файл и на сайта на МЗХ http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

 

20:32ч. 24.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.