Променя се наредба:

Как ще се признават организацирани производители на плодове и зеленчуци

Как ще се признават организацирани производители на плодове и зеленчуци

На снимката - Производители на зеленчуци от с. Капитановци протестират, че на пазара във Видин конкуренти от Калафат подбиват цените. Румъния субсидира значително по-мощно своето производство.

Замисълът на проекта е да улесни сдружаването за по-лесен достъп до подпомагане. В съпътстващия доклад на д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, се изтъква следното:

Първата група изменения и допълнения на Наредба № 11/2007 г. са свързани с по-точното отразяване на изискванията за признаване на организации на производители на плодове, както и уеднаквяване на критериите за признаване в различните сектори на земеделието.

Стремежът е нормативните изисквания да бъдат максимално ясни и лесни за прилагане от земеделските производители, които искат да се сдружават. Уредени се следните по-важни промени:

- Разписани са правила за признаване на организации на производители в категория „Плодове и зеленчуци, предназначени за преработка”, като са уредени доказателства, че тези продукти се доставят за преработка;

- Ясно са посочени маркетинговите цели, за които могат да бъдат създавани организации на производители на плодове и зеленчуци;

- Конкретизирано е изискването за вътрешен правилник за дейността на организацията на производители, като критерии за признаване.

- Дава се възможност стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година (не по-малка от 50 000 лева годишно) да се доказва с всякакви официални финансови и счетоводни документи.

Посочени са документите, с които се доказва, че членовете на организацията са земеделски производители - копия на регистрационни карти с анкетни карти по Наредба № 3 от 1999 г. или копие на документ, съдържащ уникален регистрационен номер в ИСАК.

Втората група изменения и допълнения в Наредба № 11/2007г. са насочени към създаване на реална възможност за прилагане на правилата на ЕС за одобряване и управление на оперативни програми на организациите на производители.

В тази част на наредбата се направени следните по-важни промени:

- Въвеждат се пределни цени и изискване за представяне на три оферти, за осигуряване на обоснованост и съпоставимост на включените в оперативната програма разходи;

- Урежда се допустимостта на дейности и разходи в оперативните програми за същинска преработка на плодове и зеленчуци, в съответствие с възможностите, които дава законодателството на ЕС. Това ще позволи на организациите на производители на плодове и зеленчуци да правят инвестиции на само в стопанствата, но и в преработката на произведените от тях продукти.;

- Въвежда се сключването на договор между бенефициента по оперативната програма и ДФ „Земеделие“, което ще осигури ясни финансови отношения и задължения на страните и конкретни правила и норми за извършване на инвестициите;

- Урежда се режимът за подаване на заявления за плащане, в съответствие с финансовата дисциплина;

- Създава се образец на оперативна програма и се определят подаваните към нея документи, с цел обоснованост на разходите и общ прозрачен критерий за оценка на програмите;

- Урежда се начинът на финансиране на създадените оперативни фондове на организациите на производители;

- Прецизира се уредбата на получаването на национална помощ за допълване на оперативните фондове;

Урежда се режима на оперативните програми, подавани от асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

С измененията и допълненията се очаква:

  1. Хармонизиране на националното законодателство и административните процедури с изискванията на Регламент (ЕО) № 1308/2013 г., което максимално да улесни обединяването на производителите и признаването на нови организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители.
  2. Значително да се увеличи броят на признатите организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.
  3. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да се възползват от възможността да получат подпомагане чрез прилагане на оперативни инвестиционни програми, което да подобри тяхното финансово състояние и да повиши производствения им капацитет.
  4. Подпомагане на дейностите на Разплащателна агенция по финансиране на организации на производители на плодове и зеленчуци чрез оперативни програми.
  5. Стриктно спазване на правилата на ЕС за контрол на оперативните програми и спазване на финансова дисциплина.

Цялото съдържание може да се види на официалната страница на МЗХ в интернет - рубрика Проекти на нормативни актове.

06:32ч. 25.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.