Консулт::

Картелите в месо, зехтин и полски култури задължително трябва да се регистрират пред КЗК

Картелите в месо, зехтин и полски култури задължително трябва да се регистрират пред КЗК

Антитръстови въпроси: нови насоки на Комисията относно съвместната продажба на маслиново масло, говеждо и телешко месо и полски култури — често задавани въпроси

 1.     С каква цел са изготвени новите насоки?

Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява споразуменията, които нарушават конкуренцията, освен когато те подобряват производството или дистрибуцията, като същевременно предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи. В съответствие с приложимите нормативни разпоредби и съобразно степента, предвидена в тях, тези правила се прилагат към селскостопанския сектор, като са предвидени специални дерогации.

С реформата от 2013 г. на общата селскостопанска политика (ОСП) бяха въведени такива дерогации за продажбата на маслиново масло, говеждо и телешко месо и полски култури. Регламентът за общата организация на пазарите („Регламентът за ООП“) позволява на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители в тези три сектора съвместно да продават и определят цените, обемите и други условия за търговия за тези продукти, ако създадат значителна ефикасност чрез други съвместни дейности (напр. дистрибуция, съхранение).

Новите насоки имат за цел да се помогне на земеделските стопани, на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители да преценяват дали изпълняват условията за попадане в полето на дерогациите. Насоките включват схеми, които обясняват стъпка по стъпка какво трябва да се направи.

Новите насоки съдържат също примери от реалния живот във всеки от засегнатите сектори, които илюстрират ситуации, в които организациите на земеделски стопани спазват правилата или не ги спазват.

Освен това новите насоки следва да гарантират, че дерогациите се прилагат последователно във всички държави членки. Те ще служат за обща референтна рамка за националните органи за защита на конкуренцията и за националните съдилища.

 

 1.     Защо новите насоки се отнасят конкретно до три сектора?

Новите насоки са съсредоточени върху новите правила, въведени с последната реформа на ОСП, които бяха специално насочени към тези три сектора.

 

 1.     При какви условия земеделските стопани могат да участват в дейности по съвместна продажба?

Земеделските стопани могат да участват в дейности по съвместна продажба в секторите на полските култури, на живите животни за производство на говеждо и телешко месо или на маслиновото масло, ако са изпълнени следните условия:

 • Дейностите по съвместна продажба трябва да се извършват от организации на производители или от асоциации на организации на производители (наричани по-долу „организациите“), които са официално признати от националните органи.Когато отделни земеделски стопани продават съвместно продуктите си извън рамките на тези организации, тези дейности ще бъдат оценявани по стандарта на ЕС за селското стопанство и по правилата на ЕС в областта на конкуренцията.
 • Количеството, което организациите предлагат съвместно на пазара, не може да надхвърля:
  • 15 % от националния пазар на говеждо и телешко месо и на полски култури; или
  • 20 % от съответния пазар на маслиново масло.
 • Организациите следва да извършват дейности, различни от съвместната продажба — например съхранение или дистрибуция; и
 • Тези допълнителни дейности трябва значително да подобряват конкурентоспособността на земеделските стопани на пазара(т.е. да създават значителна ефикасност).

Новите насоки съдържат обяснения относно начина на измерване на предлаганите на пазара обеми, които не трябва да превишават необходимите граници.

В новите насоки се съдържат също така, за всеки от трите сектора, ясни примери за дейности, които могат да доведат до значителна ефикасност, и се описват няколко ситуации, в които се генерира такава ефикасност.

Например в насоките се обяснява как производителите на маслиново масло могат съвместно да преработват своите маслини, за да си поделят високите инвестиционни разходи за закупуването на маслобойна за маслиново масло. Друг пример е начинът, по който производителите на говеждо и телешко месо могат съвместно да популяризират своите продукти, когато целта им е да създадат продукт, който се отличава от останалите. И за двата примера се прилагат предвидените в новите насоки условия, които са описани във въпрос 3.

 

 1.     Как се помага за подобряване на положението на земеделските стопани на практика?

Първо, ако земеделските стопани продават съвместно обеми до 15 % от националното производство на говеждо и телешко месо и на полски култури и до 20 % от съответния пазар на маслиново масло, те ще отговарят по обеми на търсенето от страна на най-големите купувачи на пазара. По тази причина позициите им при договаряне значително ще се подобрят и земеделските стопани ще постигнат по-добро равновесие спрямо своите купувачи в сравнение със ситуация, в която всеки от тях продава продуктите си самостоятелно.

Второ, извършвайки спомагателни дейности съвместно чрез организация, земеделските стопани могат да получат достъп до по-евтини суровини (напр. чрез съвместно закупуване на фуражи или торове), да намалят разходите за транспорт или за дистрибуция или да предлагат по-гъвкави или по-надеждни доставки (напр. чрез съхранение и/или дистрибуция). В крайна сметка, те могат да намалят разходите си и да подобрят офертите си, което означава повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопани на пазара.

 

 1.     Изисква ли се предварително разрешение за съвместна продажба?

Не. Земеделските стопани или техните организации трябва сами да проверят дали дейността по съвместна продажба отговаря на изброените по-горе условия. Въпреки това, когато започват дейности по съвместна продажба, организациите трябва незабавно да уведомят назначения от тяхната държавата членка компетентен орган.

 

 1.     Каква е ролята на органите за защита на конкуренцията?

Ролята на органите за защита на конкуренцията е да наблюдават пазарите с цел поддържане на равни условия за всички конкуренти. Органите за защита на конкуренцията имат право да поискат информация от всеки субект, който извършва стопанска дейност, включително земеделските стопани, за да могат да проверят дали правилата за конкуренция се спазват. Ако такова искане бъде отправено към организация и тя иска да ползва специалните дерогации по отношение на дейностите по съвместна продажба, тя трябва да докаже, че посочените във въпрос 3 по-горе условия са изпълнени.

В изключителни обстоятелства и при определени ограничени условия, които са обяснени в насоките, органите за защита на конкуренцията могат да решат, че даден елемент от съвместната продажба, извършвана от дадена организация, следва да не се извършва или да бъде променен.

 

 1.     Как се вместват насоките в други инициативи на Комисията, имащи за цел засилването на сътрудничеството между земеделските стопани?

Целта на насоките е да се улесни прилагането на практика на новите правила, предвидени в Регламента за ООП. По тази причина тяхната цел е да се помогне на земеделските стопани да участват в дейности по съвместна продажба при определени условия и да се подобрят позициите им във веригата за доставки на храни.

Комисията ще продължи да проучва функционирането на веригата за доставки на храни и позицията на земеделските стопани в нея. Понастоящем Комисията създава работна група за селскостопанските пазари, която ще предоставя външни консултации и експертен опит във връзка с функционирането на селскостопанските пазари и позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Тази работна група също така ще формулира препоръки и ще предлага възможни инициативи на политиката в тази сфера, след като вземе под внимание предизвикателствата на световно равнище пред устойчивото селско стопанство. 

12:01ч. 30.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.