:

Кои ще бъдат успешните проекти за преработка и маркетинг по ПРСР?

Кои ще бъдат успешните проекти за преработка и маркетинг по ПРСР?

Автор InteliAgro

 

Подмярка 4.2 ще стартира с прием през ноември 2015 година и бюджет на стойност 150 млн. евро.

Кой може да кандидатства?

- Земеделски производители със стандартен производствен обем (СПО) на стопанството поне 8000 евро (по-подробно виж таблицата);

- Организации и групи от земеделски производители;

- Микро, малки, средни и големи предприятия.

Кои направления подлежат на финансиране?

Първична преработка и маркетинг на: мляко и млечни продукти; яйца; месо и месни продукти; плодове; зеленчуци; гъби; пчелен мед; зърнени; мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, маслодайна роза и билки; готови храни за селскостопански животни; вино и оцет; производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти; памук.

Какво финансиране може да се получи?

- 50% от общия размер на допустимите разходи по проекта (40% за големи предприятия);

- 60% от общия размер на допустимите разходи за дейности по линия на Европейското партньорство за иновации;

- Общи допустими разходи от 15 000 до 3 000 000 евро;

- До 5 000 000 евро стойност на проектите за колективни инвестиции

Какви са допустимите инвестиции?

- Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи;

- Закупуване и инсталиране на нови машини – преработка, сортиране, калибриране, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, подобряване на енергийната ефективност, подобряване и контрол на качеството и др.;

- Специализирани транспортни средства (напр. цистерна за мляко, хладилен камион);

- Изграждане и модернизиране на лаборатории;

- Постигане на съответствие с новоприети стандарти в ЕС;

- Закупуване на земя за целите на производствената дейност (до 10% от общия размер на допустимите разходи);

- Общи разходи (до 12% от размера на допустимите по проекта);

- Права, лицензи, търговски марки, ноу-хау;

- Софтуер;

- Добри производствени практики, системи за управление на качеството, подготовка за сертифициране (сертифицирането по GlobalGap, HACCP и пр., може да отвори нови платежоспособни пазари пред продукцията на инвеститора).

Кои ще бъдат успешните проекти?

С най-голям шанс за одобрение ще бъдат проектите на земеделски производители в секторите: животновъдство, плодове, зеленчуци или етерично-маслени (+30 точки), които планират да преработват предимно собствена продукция (поне 65% собствени суровини, + 20 точки), разположени са в селски район (+ 8 точки, а инвестициите в Северозападна България могат да донесат допълнителни между от 1 до 5 точки) и създават нови работни места (от 7 до 12 точки). Ако пък поне 75% от преработваната продукция е биосертифицирана, това ще донесе още минимум 8 точки.

Преработвателните предприятия без собствени стопанства практически са необлагодетелствани. Те много трудно могат да компенсират 20-те точки, което получават земеделските производители, обработващи собствени суровини. Подобряването на енергийната ефективност и въвеждането на иновации носят по 5 точки, производството на енергия от биомаса – също толкова. Шансът им при първия прием е да няма толкова много земеделски производители, които са се ориентирали към преработка и са успели да подготвят необходимата им документация навреме. Що се отнася до следващите приеми, вариантът за тях би бил да инвестират в производството на собствени суровини.

21:21ч. 01.10.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.