:

За земеделски кооперации - до 1.5 млн. лв. кредит от Българска банка за развитие

За земеделски кооперации - до 1.5 млн. лв. кредит от Българска банка за развитие

Срок на погасяване - до 5 години.

Българска банка за развитие стартира програма за кредитиране на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, обединени в Национален кооперативен съюз /НКС/ Евростарт.

Всяка кооперация може да получи до 1 500 000 лева със срок на погасяване до 5 години.

Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро и семейни предприятия, като чрез индиректно финансиране им се даде възможност за достъп до сравнително евтин кредитен ресурс за подпомагане на дейността им.

Средствата ще се предоставят от Кооперациите на техните членове целево за закупуване на семена и фуражи, ветеринаромедицински продукти, резервни части за селскостопански машини, както и за реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на съоръжения и закупуване на земеделска техника.

Със сключването на договор за финансиране с Българска банка за развитие, Кооперациите се ангажират да предоставят средствата на своите членове при лихвен процент не по–висок от 7%.

Взаимоспомагателните кредитни кооперации у нас, които могат да се възползват от програмата на ББР, са 26 на брой.

ОЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА

 

Кредитополучатели – Взаимоспомагателни кредитни кооперации на земеделски стопани, вписани като финансови институции в публичния регистър по чл.3а от Закона за кредитните институции.

Цел на кредита: Предоставяне на инвестиционно и оборотно финансиране на земеделски стопани, членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях;

Максимален размер на кредит: 1 500 000 лева;

Срок: До 5 години;

Лихвен процент: Цена при заемане на средства по Програмата: 3М SOFIBOR + 2,00 % (200 б.т.) годишно, но не по-малко от общо 3,50%, изчисляван на база Actual/360;

Допустими Крайни кредитополучатели, на които Кооперациите ще предоставят средства: Физически лица, които са членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани.

Допустими подзаеми: предназначени за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях, както следва:

Оборотни кредити – оборотни средства за закупуването на фуражи, фуражни добавки, ветеринаромедицински продукти /ваксини, лекарствени средства/, препарати за хигиена и дезинфекция, разходи за ветеринарен контрол /надзор/, както и за закупуване на семена, горива, минерални торове, препарати за растителна защита, горивно-смазочни материали, резервни части за селско-стопански машини, разходи за ремонт и поддръжка на машини и др. краткотрайни материални активи /работни облекла, санитарни облекла и др./;

Инвестиционни кредити - инвестиционни проекти за земеделска техника, други инвестиции за сгради, машини, съоръжения и транспортна техника, необходими за дейността на член кооператора;

Лихвен процент: Лихвеният процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 7%;

Такси и комисиони: Общият размер на таксите и комисионите не следва да надвишава 1%;

 

 

17:07ч. 15.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.