Становище на бизнеса:

Българска стопанска камара: МЗХ иска да подчини браншовите организации

Българска стопанска камара: МЗХ иска да подчини браншовите организации

Агроминистерството иска да подчини независимите фермерски сдружения с предложения проект на Закон за браншовите организации на земеделски производители, твърди в становище на Българската стопанска камара (БСК).

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предлага да бъдат създадени 21 организации на фермери и девет на преработватели. Браншовите организации ще бъдат признати за представителни, ако обединяват най-малко 30 на сто от съответния бранш. Те ще представляват секторите пред държавата, ще участват в консултативни съвети към МЗХ, в разработването на стратегии.

Според БСК така се създават условия за контрол и подчиняване на браншовите земеделски организации на МЗХ. По този начин от независими, доброволни сдружения, те се превръщат в удобни за властта квазиструктури на гражданското общество.

Предложените текстове са в противоречие с конституционния принцип за свобода на сдружаване, международните актове и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), посочва още БСК.

Според организацията изброяването на секторите, които ще се сдружават, в списък е „грубо вмешателство на публичните власти в решенията на независими неправителствени организации“. Предпоставки за установяване на контрол от страна на администрацията върху браншовите организации създавало и задължението за вписване в регистър към МЗХ.

БСК смята за неоправдано въвеждането на задължение за тристепенната структура на организациите – браншови организации, представителни браншови организации и Камари на земеделските производители и на преработвателите.

Особено притеснително според БСК е изискването ежегодно (до 30 юни) браншовите организации да представят на министъра информация за дейността си през годината, а на всеки три месеца да представят обобщена информация за броя на своите членове.

Като цяло законопроектът е в противоречие с нормите на българското, европейското и международното законодателство, а приемането му би било намеса на държавната власт в гражданските сдружения, твърди БСК. „Подобна намеса ще създаде сериозна деформация на правата на юридическите лица с нестопанска цел и ще ги лиши от възможността за реален диалог и взаимодействие с централните и местни органи на власт, включително с МЗХ“, се казва в становището на организацията.

БСК би подкрепила приемането на общ Закон за браншовите организации, който ги утвърждава като независим и уважаван партньор на изпълнителната и местната власт, но не и настоящия законопроект, който не си поставя подобни цели.

07:55ч. 13.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.