За публично обсъждане:

Министерска наредба ще пази пчелите от натравяне

Министерска наредба ще пази пчелите от натравяне

Дава се и по-добра възможност за обезщетения на пчеларите в случаи на отравяния на пчелни семейства.

Министерство на земеделието и храните подготви нов проект на Наредба за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

С нея се цели осигуряване на по-добра защита на пчеларите и опазване на отглежданите от тях пчелни семейства. Дава се и по-добра възможност за обезщетения на пчеларите в случаи на отравяния на пчелни семейства.

С промените се въвежда забрана за прилагането на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, освен в изрично разписанитe в Закона за  защита на растенията (ЗЗР) случаи, при изпълнение на определени условия.

В съпътстващия доклад на заместник-министъра д-р Цветан Димитров се казва още:

Ежегодно са констатирани случаи на масов подмор на пчелни семейства в определени райони на страната, а в МЗХ периодично постъпват искания от пчелари с нови предложения за уреждане на въпросите, свързани с опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

С приетия през юли 2014 г. Закон за защита на растенията (ЗЗР) е въведена забрана за употреба на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, освен в изрично разписани от закона и при изпълнение на определени условия случаи.

В извънредни случаи, когато липсват други възможности за опазване на растенията и растителните продукти от вредители или са налице очевидни предимства в сравнение с наземното прилагане на продукти за растителна защита, въздушно пръскане може да се 2 извърши само с писмено разрешение, издадено от директорите на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).

В действащата към момента Наредба № 15 от 2004 г., режимът за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане е уведомителен.

С Наредба № 15 от 2004 г. е вменено задължение на възложителя да уведоми кмета на кметството, в чието землище ще се извършва третирането на площите, най-малко 5 работни дни преди мероприятието. Кметът на кметството от своя страна уведомява пчеларите, вкл. и кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

В редица случаи кметът уведомява само пчеларите, но не и кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

В ЗЗР това е възложено на самите възложители на третирането, които са длъжни лично да уведомят собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.

Всичко това налага синхронизиране на текстовете на приетия ЗЗР с тези от наредбата, която урежда мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Проектът е публикуван на сайта на Министерството за публично обсъждане - рубрика Проекти на нормативни актове.

 

 

 

19:20ч. 17.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.