Продължение на дискусията:

Министерството на земеделието отговаря на животновъди

Министерството на земеделието отговаря на животновъди

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува днес официалните отговори на постъпили питания от страна на представители на животновъдни браншови организации след проведената на 22-ри февруари среща.

На дискусията са присъствали  Д. Шишкова, Ю. Коюнджийска, Б. Дочева, Я. Попова, Б. Синапов, М. Степанчева, М. Тачев, от страна на МЗХ - представители на дирекции „Поземлени отношения и комасация”, „Животновъдство” и ИАГ.

В резултат на дискусията на животновъдите са предоставени отговори на поставените въпроси, както следва:

Въпрос: В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) да бъде разписан механизъм за извършване на предварителна проверка от общините за свободните пасища, мери и ливади, участващи в процедурата по разпределение върху ЖЕ.

Общинските служби имат възможност да генерират сечение за имотите общинска собственост попадащи извън и в допустимия слой, което сечение ще се предостави при поискване от кмета на общината.

Въпрос: Изпращане на писма до областните управители, с цел проверка за изпълнение на условието от ЗСПЗЗ за прекратяване на договорите със земеделски стопани, които не притежават животни или намаляване на площите им с приравняване към ЖЕ към 01.02.2016 г.

Взето е решение да бъде предоставена информация за тези общини, които не са направили процедура за разпределение на свободни пасища, мери и ливади; Взето е решение да се организира среща с Общините, под егидата на областните управители, които не са провели такава процедура.

Въпрос: Съдействие от МЗХ, разпределените до 10 март 2016 г. и сключени договори с животновъди с ОПФ/ДПФ да бъдат правно основание в кампанията по заявяване за стопанската 2015/16 г.

Не може да се направи такова изключение, защото се отнася за две различни години. Съгласно ЗСПЗЗ, свободните имоти ще се регистрират в кампанията за следващата стопанска година 2016/17 г.

Въпрос: При заявяване по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ да не бъде вземана предвид собствената земя.

Към настоящия момент такова изключение не може да се направи, тъй като това е свързано с промяна на действащата нормативна база, което изисква време. Процедурата е постъпателна и философията е да се направи доразпределение за задоволяване спрямо нормата на собствеността: частна земя, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд.

Въпрос: Издаденото разрешително за паша по реда на чл. 123, ал.2 от Закона за горите да бъде признато като правно основание.

С изменението на Закона за горите се позволява провеждане на търгове за земи от горски фонд за животновъди отглеждащи пасищни животни. Правно основание за подпомагане са само договорите за наем по чл.43а.

Въпрос: Да бъде въведен анкетен формуляр чрез регистрация по Наредба 3, код за пасищата и мерите, както беше през изминалата стопанска година.

Предложението е целесъобразно. За да бъде въведен код "пасище, мера" е необходимо да се направи промяна в Наредба 3.

Въпрос: Да отпадне ежегодната регистрация на ЗС, тъй като това утежнява стопаните. Това действие да се случва автоматично, а ако някой не желае да се пререгистрира едва тогава да го заяви изрично на службите.

Идеята за пререгистрация, като ЗС е в регистъра данните да са сравнително актуални, за да могат да се ползват от администрацията, да има само реални стопани в него. Същият се ползва и от други административни структури, освен от МЗХ, а именно от ДФЗ за проекти по ПРСР и по част от схемите за директни плащания, НАП, НОИ, Митниците и т.н.

Освен това – когато има закрити фирми и такива с променени данни, починали ЗС и др. подобни случаи, информацията в регистъра няма да е актуална. Освен това във връзка с облекчаване на административната тежест трябва да се има предвид, че в последните две - три години са направени редица улеснения, а именно:

  1. Отпадна задължението в рамките на 1 месец от промяна на дейността и обема й (което касае основно животновъди, защото техните животни като брой и вид се менят често), да се актуализират данните в регистъра. Сега е само при желание, най-често ако се изискват актуални данни по мерки от ПРСР;
  2. При заверка не се искат документи за собственост и наем на земеделски земи, когато често едни и същи договори/нотариални актове се представяха ежегодно.

 

Въпрос: Да бъде разширен обхвата на мярка 10 „Агроекология и климат“, направление „Традиционни практики за сезонна паша – пасторализъм“ като бъдат включени и горските територии за подпомагане, пред това, че в повечето случаи са захрастени и неподходящи по директните плащания и предоставените пасища, мери и горски поляни могат да се обвържат с плащане на ЖЕ към хектар.

По направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Към настоящия момент направлението се прилага единствено на територията на национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин, с изключение на резерватите.

За подпомагане се допускат всички територии, които попадат в границите на националните паркове и за които кандидатстващи по направлението трябва да притежават годишно разрешително за паша, издадено от дирекциите на национални паркове Рила, Пирин и/или Централен Балкан годни за подпомагане, в това число и горски територии, за които земеделските стопани, кандидатстващи по направлението трябва да притежават тревопасни животни (овце, говеда) и да имат годишно разрешително за паша, издадено от дирекциите на национални паркове.

Анализира се възможността за разширяване на обхвата на направлението на териториите на високопланинските пасища в природни паркове.

Въпрос: Спешно свикване на работна група с участието на животновъди и представители на дирекция РСР и ДФЗ за промяна на нормативна уредба по мярка 12 „Плащания по Натура 2000“ и Рамкова директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 и уеднаквяване на текстовете от Наредба № 5/24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 и Рамковата директива за водите и Наредба № 3/17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Условията за допустимост на площи, попадащи в обхвата на екологична мрежа Натура 2000 и описани в Наредба № 2/17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ не са претърпели промяна спрямо условията за допустимост по Натура 2000 от предходния програмен период (въведени през 2011 г. със стартиране на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи“).

Наредба № 5 от 24.02.2015 г. урежда прилагането на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, като в наредбата са въведените условия за допустимост на подпомаганите площи, които касаят всички групи земеделска земя, върху които кандидатите за подпомагане извършват земеделска дейност.

В Наредба № 2 за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ са определени основните критерии за оценка на физическите блокове (ФБ), част от Система за Идентификация на Земеделските парцели (СИЗП), като за постоянни пасища в Натура 2000 са въведени по-облекчени изисквания за допустимост.

Информацията от СИЗП, включително и по отношение на ФБ в Натура 2000, се използва от ДФ „Земеделие“ за осъществяване на административен контрол по подадените заявления.

 

11:19ч. 28.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.