Полезно за фермера:

Над 828 млн. лв. държавни помощи в земеделието до 2020 г.

Над 828 млн. лв. държавни помощи в земеделието до 2020 г.

Над 828 млн. лева държавни помощи ще влязат в подкрепа на българското земеделие до 2020 г. Сумите са извън субсидиите от Брюксел в новия програмен период, който приключва през 2020 г.

За улеснение на своите читатели AgroLife систематизира и обобщи всички нотифицирани (одобрени) от Брюксел държавни помощи към края на 2015 г., за които Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е съобщило, че са получили зелена светлина за прилагане. В списъка не са включени одобрени помощи преди 2015 г. (например през 2013, 2014 г.), чийто период на прилагане все още не е изтекъл. Не са включени и помощи, чието прилагане е приключило на 31.12.2015 г.

До края на програмния период 2014-2020 вероятно броят на програмите за държавни помощи и съответно общата сума ще се увеличат. Каква е обаче картината към 31.12.2020 г. и на какви допълнителни средства могат да разчитат различните сектори?

 

1. Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

- Цел: Ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения.

- Период на прилагане: 11.02.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Директни субсидии, до 100% интензитет.

- Бюджет: 22 млн. лв.

 

2. Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия.

- Цел: Помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия в животновъдния сектор.

- Период на прилагане 03.03.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Директни субсидии, до 100% интензитет.

- Бюджет: 6 млн. лв.

 

3. Държавна помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.

- Цел: Помощ за участие на производителите на селскостопански продукти в схеми за качество.

- Период на прилагане: 09.03.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Субсидирани услуги, до 100% интезитет.

- Бюджет: 9,6745 млн. лв.

 

4. Държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

- Цел: Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

- Период на прилагане: 23.03.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Преотстъпване на до 60% от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. До 50% интензитет.

- Бюджет: 455 млн. лв.

 

5. Държавна помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни.

- Цел: Насърчаване на инвестиционните дейности в земеделските стопанства, които произвеждат качествени хранителни продукти от животински произход и се нуждаят от съответния финансов ресурс за обезпечаване на дейността по извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайните потребители.

- Период на прилагане: 23.04.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Капиталови субсидии, интензитет до 50%.

- Бюджет: 6 млн. лв.

 

6. Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).

- Цел: Предотвратяване разпространението на вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на нашествието на вредителя.

- Период на прилагане: 14.05.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Директни субсидии, до 100% интензитет.

- Бюджет: 25 млн. лв.

 

7. Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

- Цел: Ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи - (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите.

- Период на прилагане: 14.05.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Директни субсидии, до 100% интензитет.

- Бюджет: 10 млн. лв.

 

8. Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

- Цел: Подпомагане на животновъдния сектор (говеда, биволи, свине, овце, кози, коне, пчели, птици).

- Период на прилагане: 14.05.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Субсидирани услуги, до 100% интензитет.

- Бюджет: 35,6899 млн. лв.

 

9. Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

- Цел: Насърчаване на МСП от сектор „Плодове и зеленчуци” за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

- Период на прилагане: 23.02.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Директни субсидии, до 65% интензитет.

- Бюджет: 21 млн. лв.

 

10. Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

- Цел: Подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.

- Период на прилагане: 24.06.2015 – 31.12.2020 г.

- Форма: Субсидирани услуги, до 100% интензитет.

- Бюджет: 100 млн. лв.

 

11. Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.

- Цел: Компенсиране на щетите по земеделски култури в сектор „Растениевъдство”, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия. За целите на подпомагането по помощта, сектор „Растениевъдство“ обхваща първичното производство на култури.

- Период на прилагане: до 31.12.2020 г.

- Форма: Дерктни субсидии, до 80% интензитет.

- Бюджет: 138 млн. лв.

 

10:25ч. 04.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.