:

НАРЕДБИ

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

 

Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)

 

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

 

Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

 

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

 

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

 

Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и други необлагодетелствани райони

 

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 8 август 2006 Г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 69 от 16 май 2006 г. за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти

 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 54 ОТ 28 април 2006 Г. за водене на регистрите по ЧЛ. 16 ОТ Закона за рибарството и аквакултурите - публикувано на 19.10.2010 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение - публикувано на 19.10.2010 г.

 

Наредба за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод - публикувано на 08.07.2010г.

 

Наредба за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод - публикувано на 08.07.2010г.

 

Наредба на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните обекти - публикувано на 02.07.2010г.

 

Наредба № 16 от 28 май 2010г. на министъра на земеделието и храните за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци - публикувана на 09.06.2010г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21от 10 декември 2007г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

 

Наредба на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Наредба №4 от 19 февруари 2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

 

Наредба №1 от 27 май 1998г. за фотосанитарен контрол - изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2010г.

 

НАРЕДБА № 3 от 25 февруари 2010 ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Наредба № 5 от 10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 15 МАРТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ В И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Наредба за допълнение на Наредба № 25 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАРТОФИ НА ПАЗАРА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 100 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ МАСЛОДАЙНИ И ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

НАРЕДБА за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

 

НАРЕДБА за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях

 

Наредба за условията за отглеждане на животни-компаньони, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености

 

НАРЕДБА № 40 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 96 ОТ 8 АВГУСТ 2006 Г.ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.)

 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов (ДВ бр. 15 от 17 февруари 2006 г.)

22:46ч. 17.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.