Консултантите алармират:

Недопустимо е трета нулева година за бизнеси извън земеделието

Недопустимо е трета нулева година за бизнеси извън земеделието
Могат да бъдат загубени 140 млн. евро, ако до 2018 г. по програмата за селата не са направени разплащания от 700 млн. евро
 
И през 2016 г. не е планиран прием на заявления по под мярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", алармираха от Българската асоциация на консултантите по европроекти днес.
“Според нас това е най-важната мярка за развитие на микробизнеса в селските райони и за диверсифициране на дейностите на земеделските производители. Това вече е трета нулева година за инвестиционни проекти за неземеделски дейности в малките градове и села, от които се очаква да подпомогнат местната икономика и да създават работни места”, аргументираха се оттам.
От асоциацията недоумяват и защо ще се прави толкова късен прием по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. “При насрочен прием през юли, проектите за трайните насаждения, които се садят пролетно време няма да могат да стартират през 2016 и ще трябва да чакат до 2017 година. В тази връзка, предложението на БАКЕП е през 2016 г. да бъде отворен прием за под мярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" дори и той да е след средата на 2016 г., а приемът по под мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ да бъде отворен не по късно от края на март 2016 г.
От асоциацията настояват още Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони да разгледа и възможността за скоростно отваряне на мерките - 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“; 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“; 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, а също и „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
“В допълнение считаме за изключително важно да се ускори работата по Наредбата за прилагане на Мярка 7 от ПРСР,  тъй като подготовката на инвестиционни проекти при общините отнема значително време и те трябва да са запознати с детайлните условия на финансиране възможно най-рано, за да проведат подготвителните действия и възлагателните процедури по реда на ЗОП за подготовката на проектите”, посочват още от БАКЕП.
Допълнителен аргумент за стартиране на прием по горецитираните мерки е, че през 2018 г., когато се отчита изпълнението на междинните цели, ако по ПРСР 2014 - 2020 г. няма направени разплащания за над 700 млн. евро, програмата ще загуби заложения резерв. А той представлява 6% от бюджетите на всеки приоритет от програмата, или общо над 140 млн. евро. Затова е необходимо да се пуснат колкото се може по-рано приеми със значителен бюджет за инвестиционни проекти, които има шанс да се осъществят и платят до края на 2018 година.но Програмата за селските райони.
17:28ч. 26.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.