Очаквайте:

Нова наредба за техническите прегледи

Нова наредба за техническите прегледи

МЗХ подготвя Наредба за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Основната цел на тази нова наредба, според вносителя на проекта зам.-министър Георги Костов, е оптимизация на дейностите за извършване на технически прегледи.

В тази връзка отпадат редица изискуеми до този момент документи, с които са се удостоверявали факти и обстоятелства, които вече се съдържат в публични регистри.

Проектът на наредба за извършване на технически прегледи по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника урежда:

  1. Вида на техническите прегледи и техниката подлежаща на съответния технически преглед;
  2. Организацията на провеждане на техническите прегледи от областните дирекции „Земеделие“;
  3. Изискванията относно изправността на техниката;
  4. Създаването и поддържането на база данни относно техническите прегледи, извършени на територията на съответната областна дирекция.

На годишен технически преглед (ГТП) подлежат тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и машините за земни работи.

На сезонен технически преглед подлежи сменяемата прикачна техника.

Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите и навесният инвентар, използвани в земеделието и горите, подлежат на задължителен технически преглед при първоначална регистрация и при промяна в регистрацията.

Областните дирекции „Земеделие” изготвят месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община. Графикът се утвърждава от директора на ОДЗ.

Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.

За извършване на технически преглед се представят следните документи:

  1. свидетелство за регистрация на техниката;
  2. талон за технически преглед или документ за спиране от работа съгласно чл. 18, ал. 2;
  3. валидна застрахователна полица за самоходната техника и тракторните ремаркета.

Тракторите, тракторните ремаркета, самоходната земеделска и горска техника и машините за земни работи се представят на ГТП през годината и месеца, отразени в знака за извършен технически преглед от предходната година, но не по-късно от един календарен месец.

Техниката се представя на технически преглед измита (външно, двигател и основни агрегати).

Техническите прегледи на техниката се извършват без разглобяване.

При констатиране на променени кабина, рама, преден или заден мост или други елементи, които изменят външния вид на съответната марка техника, длъжностното лице, извършило прегледа, писмено уведомява директора на ОДЗ.

За установените несъответствия по ал. 1 и 2 длъжностните лица от ОДЗ съставят констативен протокол и издават предписание за отстраняване на нередностите. До отстраняването им техниката се спира от работа по реда на чл. 18.

Техниката подлежи на нов технически преглед при загубен, унищожен или откраднат талон и/или знак за технически преглед.

Собствениците на техниката заплащат такса за извършване на годишен или сезонен технически преглед по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Вижте пълния текст на проекта:

Проект на Наредба за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

21:29ч. 26.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.