:

Нова схема за компенсиране на фермери за щети от природни бедствия

Нова схема за компенсиране на фермери за щети от природни бедствия

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия. Тя ще се прилага в периода 2015-2020 г. и е с бюджет 138 млн. лв., съобщи министерството на земеделието.

Подпомагане по схемата е възможно при слана, бури и градушка, заледяване, пороен или непрекъснат дъжд, както и тежко засушаване, които унищожават над 30% от средногодишната продукция, изчислена въз основа на предходния тригодишен период.

Подпомагането представлява директна помощ, която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Тези разходи се изчисляват на база на технологични карти по информация, предоставена от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД.  Земеделски стопани, които не са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи, могат да получат 50 % от държавната помощ. Помощта се редуцира с 50% при представяне на застраховка, която не покрива 50% от средногодишното  производство или свързаните с производството доходи.
Помощта се предоставя на малки, средни и големи предприятия в растениевъдния сектор (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които отглеждат земеделски култури и притежават констативни протоколи за напълно унищожени площи. Констативните протоколи се издават от експертни комисии към Общинските служби по земеделие или Областна дирекция Земеделие.

16:04ч. 25.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.