Решено:

Няма да се умъртвява добитък без пастир в оградени пасища

Няма да се умъртвява добитък без пастир в оградени пасища

Домашни животни, пуснати на паша без пастир, ще бъдат отнемани в полза на държавата и умъртвявани или предоставяни на социални организации. Правилото обаче няма да важи, когато са в оградени пасища. Същата санкция ще се прилага и при подмяна на ушни марки или липса на такива.

Това гласуваха вчера депутатите с окончателното приемане на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Отпадат и глобите за разхождане на кучета без каишка в населени места.

Промените въвеждат задължението регистрираните ветеринарни лекари най-малко веднъж на 2 месеца да извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване. Актуализирането на информацията в

Интегрираната информационна система на БАБХ ще става в рамките на 48 часа от настъпването на дадено събитие. Освен това, регистрираните ветеринарни лекари ще трябва да сключват договори за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и със съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия ще извършват дейностите.

Въвежда се и задължение собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните.

С новите правила се регламентира възможността дейности по обезвреждане на странични животински и производни от тях продукти да могат при необходимост да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне. Въвежда се и регистрационен режим за операторите, които търгуват със странични животински продукти и продукти, получени от тях, без да ги съхраняват.

13:06ч. 04.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.