Националната служба за съвети в земеделието:

Обученията за годината са приключили, продължават безплатните консултации

Обученията за годината са приключили, продължават безплатните консултации

НССЗ е единствената на този етап съветническа организация определена в Наредбата и одобрена от ЕК да предоставя консултантските услуги на малките земеделски стопанства.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува на официалния си сайт следното обръщение:

На вниманието на всички земеделски стопани!

Уважаеми колеги,

уважаеми земеделски производители

поради зачестили недоразумения през последните седмици се налага да направим разяснение, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и "Съвети в земеделието" ООД са две различни юридически лица и не извършват каквито и да е съвместни дейности.

НССЗ e държавна институция към Министерството на земеделието и храните и предоставя безплатни консултантски и съветнически услуги, провежда информационни срещи и обучения на земеделски производители. „Съвети в земеделието” ООД е частна фирма регистрирана по търговския закон.

По отношение на обучения на земеделски производители с продължителност от 150 часа, НССЗ е приключила обученията и не планира нови в рамките на календарната година.

Нашите 27 териториални областни офиси са разположени в областните градове на страната и техните адреси са налични на страницата на НССЗ http://www.naas.government.bg/bg/ЗаНас/Структура/ТериториалниСектори.

В случай на некоректно използване на името на НССЗ и при всяко едно съмнение в тази насока, моля да се свържете с нас, като използвате следните контакти: 1331 – София, ул. "Банско шосе" № 7, тел. 02 / 8 100 988, е-mail: office@naas.government.bg

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е единствената на този етап съветническа организация определена в Наредбата и одобрена от ЕК да предоставя консултантските услуги на малките земеделски стопанства.

НССЗ ще им предоставя консултантските услуги напълно безплатно под формата на 6 броя основни консултантски пакети (КП) включващи:

- изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“,а 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;

- предоставяне на информация и съвети относно законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и оценка на произтичащите от тях задължения  за малките земеделски стопанства;

- предоставяне на информация и съвети относно селскостопански практики от полза за климата и околната среда в т.ч.: изискванията и условията за поддържане на съществуващите постоянно затревени площи, диверсификация на културите и екологично насочените площи; изискванията в националното законодателство за изпълнение на Рамкова директива за водите; съвети за увеличаване на ефективността на потреблението на водата в стопанството; информация и съвети относно мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите;

- предоставяне на информация и съвети относно стандартите за безопасност на труда и стандартите за безопасност на стопанствата;

- предоставяне на информация и съвети относно изискванията за пускането на пазара на продукти за растителна защита и спазване на общите принципи на интегрирано управление на вредителите при земеделските култури, както и конкретни съвети за провеждане на растителнозащитните мероприятия в стопанствата, съгласно добрите растително-защитни практики;

- предоставянето на консултации за: модернизиране и подобряване на конкурентоспособността на стопанствата; въвеждане на иновации; избор на подходяща земеделска техника; разнообразяване на дейностите на стопанствата; оптимизиране на дейностите на стопанствата и за подходящи от икономическа гледна точка култури и животни, които да се отглеждат в тях; подходящата производствена и организационна структура за развитието на стопанствата; подходящи маркетингови канали за реализация на продукцията; законово-нормативните изисквания свързани с регистрационните, разрешителните и лицензионните режими в областта на земеделието; управлението на риска в земеделските стопанства; възможностите за участие на малките земеделски стопани в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост; за изискванията за биологично производство, включително подготовка на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.; съвети за опазване на здравето на животните.

Също така по този пакет НССЗ ще изготвя заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и ще оказва подкрепа на малките земеделски стопанства за участие в мярка 9„Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

Стартирането на предоставянето от НССЗ на консултантските по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” ще започне след одобрение от страна на Министъра на земеделието и храните на съдържанието на консултантските пакети, които НССЗ ще предоставя. Очаква се това да се случи в средата на месец юни.

11:17ч. 26.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.