:

От юли 2016 г. - Отваря се мярката за инвестиции в земеделски стопанства

От юли 2016 г. - Отваря се мярката за инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепата ще бъде насочена към проекти за модернизация и механизация.

Една от най-атрактивните за агробизнеса мерки по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъде отворена през юли 2016 г.

Тогава земеделските производители или признати групи и организации на производители ще могат да кандидатстват за финансиране по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

Право да кандидатстват с проекти ще имат фермери с размер на стопанството над 8 хил. евро стандартен производствен обем (това е средната парична стойност на селскостопанската продукция по цени на производител, без директните плащания и ДДС).

По подмярката ще се подпомагат инвестициите в материални и нематериални дълготрайни активи, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултатите на стопанството.

За средства по подмярката ще може да кандидатстват фермите на територията на цялата страна. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с модернизация и механизация (инвестиции във физически активи).

Средства ще се отпускат и на проекти, които целят намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, както и свързани с изпълнение на дейностите по мерките "Агроекология и климат" и "Биологично земеделие".

10:09ч. 09.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.