Според проект на МЗХ:

Отпада категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко

Отпада категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко

На официалния сайт на МЗХ е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти.

Наредбата регламентира:

- извършването на официален контрол и оценка на фермите за производство на сурово краве мляко;

- оценка на лабораториите за изследване на мляко;

- самоконтрол и коригиращи действия;

- преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, произведени от мляко, което не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 853/2004;

- проследяване на суровото краве мляко, идентификационна маркировка и честота на инспекциите на база анализ на риска върху бизнес операторите на храни по цялата хранителна верига на млечния сектор.

От наредбата отпада съществуващото категоризиране на фермите за производство на сурово краве мляко, както и на млекопреработвателните предприятия, тъй като в момента групирането се извършва на база преходния период.

Изменят се изискванията за пробовземане, контрол (лабораторен, официален и самоконтрол) и др. във връзка с констатациите и коментарите на ЕК след проведения одит. Наредбата отменя Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, която беше изготвена и действаше за периода на дерогацията.

Проектът на нормативния акт има за цел регламентиране на специфични изисквания към млякото и млечните продукти по цялата хранителна верига с оглед гарантиране на достоверност и контрол на процесите по добив, съхранение, пробовземане, лабораторно изпитване, преработка и предлагане на пазара.

Целият проект на Наредбата вижте тук:

Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, публикувано на 27.07.2016 г.

22:28ч. 29.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.