На ръба на кворума:

Разрешиха промяната в предназначението на общински пасища и мери

Разрешиха промяната в предназначението на общински пасища и мери

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, внесени от депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева. Те предвиждат възможност за промяна на начина на трайно ползване на общинските пасища и мери за други земеделски нужди.

Депутатите одобриха по принцип промяната да се извършва с решение на общинския съвет, при условие че имотът е изключен от обхвата на специализирания слой "Постоянно затревени площи" и за него е представен документ от РИОСВ, че няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

Отменят се текстовете, регламентиращи случаите, в които се допуска промяна на предназначението на тези земи за неземеделски нужди. Тя ще е възможно само когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната община.

Втората група промени е свързана с текста, позволяващ на лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организациите да придобият собственост върху застроената и прилежащата им площ.

Дава се и възможност министърът на земеделието и храните да делегира правомощия на директорите на областните дирекции „Земеделие” да провеждат процедурата по продажбата на тези земи. За целта ще се назначава комисия, в която ще участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните.

При правенето на търгове за продажба на свободни, негодни и неподлежащи на възстановяване имоти в бившите стопански дворове, както и на земеделските земи в границите на стопанските дворове, право на участие в първия търг ще имат собствениците на съседните имоти, гласят одобрените текстове.

При липса на интерес, на следващите търгове ще могат да кандидатстват всички заинтересовани лица.

Според промените в масивите за ползване на земеделски земи няма да могат да се включват имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади. Участниците в споразумение за създаване на масиви не следва да имат задължения към земите от държавния и общинския поземлен фонд.

Заявленията за участие в процедурата по отдаване на пасища, мери и ливади ще могат да се подават и по пощата, като отказите на съответната общинска администрация да ги регистрира ще подлежат на обжалване.

За довършване на реституционната процедура за възстановяване на правото на собственост общинските съвети ще следва да предоставят земи от общинския поземлен фонд.

В петгодишен срок земите от остатъчния поземлен фонд, освен на собственици с признати права на възстановяване на собствеността, ще могат да се предоставят по решение на общинския съвет за изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи, както и при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи, в случаите на промяна на предназначението им.

За промените в Закона за земята - още от AgroLlfe

14:12ч. 14.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.