Кабинетът реши:

Повече правомощия получават общинските служби по земеделие

Повече правомощия получават общинските служби по земеделие

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Решението бе публикувано днес на официалната интернет страница на МС.

Промените целят да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната.

Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с минимален финансов ресурс, като е регламентирана облекчена процедура.

Със създаването на кадастрална карта за повече от 90% от територията на страната обслужването на гражданите с кадастрална информация ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставяните услуги и в заплащането им.

Дават се правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване.

Ще се осигури пълноценна предпоставка за реализиране на заложените в Закона за кадастъра и имотния регистър цели за създаване на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър.

С предлаганите законодателни промени се въвеждат нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър.

Улеснява се процесът по създаване на предварителни имотни партиди и на имотни партиди, което е предпоставка за плавния преход от поименна система към система на имотни вписвания.

В резултат от приемането и последователното прилагане на предлаганите промени може да се очаква по-нататъшно развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

21:56ч. 16.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.