Решено:

Повишени такси за паша и добив от защитени територии

Повишени такси за паша и добив от защитени територии

Кабинетът одобри нова, по-висока тарифа за таксите за паша в защитени територии, ползване на дървесина и бране на билки и гъби.

С промените се цели таксите да бъдат изравнени с тези на общинските и пасищата от Държавния поземлен фонд, се казва в мотивите за решението за новите тарифи. Това на практика означава драстично поскъпване на пашата в Рила, Пирин и Централен Балкан.

Досега животновъдите плащаха по около 8 ст. на декар в защитените територии. В същото време площите от общинския и държавния поземлен фонд се предлагат на търговете с начална цена 5 лв. на дка за общинските и от 6 до 10 лв./дка за държавните, затова интересът на фермерите към ползване на пасища в Рила, Пирин и Централен Балкан е голям. Това обаче нанася щети на природата и биоразнообразието в защитените територии.

С промените в тарифата таксата ще се определят в зависимост от площта на ползване и броя на животните. Ако фермерът притежава до 10 животни, ще плаща по 3 лв. на декар. Над 10 животни цената е 10 лв./дка. Аргументът за диференциацията е, че фермерите, отглеждащи до 10 животни, не получават субсидии от Програмата за развитие на селските райони.

По нов начин ще се плаща и за добив на сено – не на кг, както досега, а върху единица площ.

Министърът на екологията Ивелина Василева обясни, цитирана от БНР, че до момента разрешителните за добив от територии извън защита са многократно по-високи от тези в защитените.

По думите й за ползването на територията за пашуване таксата, която е била платима до настоящия момент, е била 50 пъти по-малка от тази, която е платима за ползването на пасища общинска или държавна собственост.

Това, от една страна, създава неравнопоставеност, а от друга – не отчита значимостта на тези територии от гледна точка на опазването на природата, на биоразнообразието, защитата на екосистемите.

Ето и тарифата от сайта на Министерството на околната среда и водите:

Такси, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост

 І. Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения - предмет на Закона за лечебните растения)

 1. Хвойна синя - 0,20 лв/кг
 2. Шипка - 0,10 лв/кг
 3. Орех, обикновен кестен - 0,20 лв/кг
 4. Други -  0,05 лв/кг

II Гъби в сурово състояние

 1. Манатарка - 0,40 лв/кг
 2. Пачи крак - 0,30 лв/кг
 3. Сиво-жълт пачи крак -  0,15 лв/кг
 4. Рижийка, челядинка - 0,10 лв/кг
 5. Масловка - 0,05 лв/кг
 6. Смръчкула - 0,50 лв/кг
 7. Други - 0,10 лв/кг

III. Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено

 1. Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце над 10 животински

единици на един регистриран земеделски производител - 10.00 лв./дка

 1. Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце до 10 животински единици на един собственик - 3.00 лв/дка
 2. Добив на сено - 1,50 лв/дка

ІV. Дървесина

 1. Иглолистни обли дървени материали:

1.1. Едър

- Iа клас на сортимента - 75,00 лв. куб. м

- I клас на сортимента -  50,00 лв. куб. м

- II клас на сортимента -  40,00 лв. куб. м

1.2. Среден

- III клас на сортимента -  25,00 лв. куб. м

- IV и V клас на сортимента -  15,00 лв. куб. м

1.3. Дребен -  12,00 лв. куб. м

 1. Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди

широколистни:

2.1. Едър:

- Iа клас на сортимента - 75,00 лв. куб. м

- I клас на сортимента - 50,00 лв. куб. м

- II клас на сортимента - 40,00 лв. куб. м

2.2. Среден:

- III клас на сортимента - 20,00 лв. куб. м

- IV и V клас на сортимента - 12,00 лв. куб. м

2.3. Дребен - 10,00 лв. куб. м

 1. Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни

3.1. Едър:

- Iа клас на сортимента -  40,00 лв. куб. м

- I клас на сортимента -  35,00 лв. куб. м

- II клас на сортимента - 30,00 лв. куб. м

3.2. Среден:

- III клас на сортимента -  20,00 лв. куб. м

- IV и V клас на сортимента - 12,00 лв. куб. м

3.3. Дребен - 10,00 лв. куб. м

 1. Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни

4.1. Едър:

- Iа клас на сортимента - 130,00 лв. куб. м

- I клас на сортимента - 80,00 лв. куб. м

- II клас на сортимента -  60,00 лв. куб. м

4.2. Среден:

- III клас на сортимента - 20,00 лв. куб. м

- IV и V клас на сортимента - 12,00 лв. куб. м

4.3. Дребен - 10,00 лв. куб. м

 1. Дърва за горене и вършина

5.1. Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове пр. - 4,00 лв. куб. м

5.2. Дърва от твърди широколистни дървесни видове - 10,00 лв. куб. м

5.3. Вършина пр. -1,00 лв. куб. м

V.Други продукти

 1. Шишарки -  0.20 лв/кг

 

Чл. 2. За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл. 1 , увеличени с 50 на сто.

Чл. 3. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното за ползване.

Чл. 4. Таксите постъпват в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите.

19:52ч. 23.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.