Как става:

Подаване на заявления за изплащане на аренда за „бели петна“

Подаване на заявления за изплащане на аренда за „бели петна“

При няколко собственици наемът може да се изплаща на упълномощено от тях лице, после да се разбират помежду си как да разделят парите.

Става дума за собствениците и наследниците на земеделска земя, които не са сключвали договори за наем, но земята им се обработва от друго лице.

Тази земя се смята за „бяло петно”, но щом някой произвежда на нея, собствениците могат да потърсят рентата си в общината, тъй като ползвателят е длъжен да внася наема по общинска сметка. Обичайно нормативно определените суми, които ползвателите внасят по сметката са значително по-ниски от средната рента в съответния регион.

Необходимо е да се подаде заявление за изплащане, придружено от удостоверение за наследници, както и актуална банкова сметка.

След проверка общината е задължена да изплати задължението.

В случай, че има няколко собственици на даден имот, наемът може да се изплати на упълномощено от тях лице, а после собствениците уреждат разпределението на получената сума помежду си.

Пълномощно собствениците могат да издадат и на лице, което не е съсобственик.

Друг изискуем документ е декларация, че с имота не са извършвани разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/имотите.

Общинските земеделски служби ще бъдат улеснени в проверката, ако за имотите има скици, които бъдат приложени към другите документи.

22:13ч. 14.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.