Националната асоциация на зърнопроизводителите:

Подкрепа с условия по проекта на Закон за браншовите организации

Подкрепа с условия по проекта на Закон за браншовите организации

Становището на НАЗ е изпратено до парламентарната комисия по земеделието и храните.

Във връзка с обсъждането на Проекта на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция (внесен в НС на 25.03.2016 г.), Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати своето становище до Председателя на Парламентарната комисия по земеделието и храните, г-н Румен Христов.

НАЗ изразява категоричната си подкрепа за приемането и прилагането на подобен закон, и излага следните коментари и препоръки по концепцията на законопроекта:

Целите на закона са разписани много добре, но с така предложените условия и критерии за прилагане е практически невъзможно да бъдат постигнати;

Законът следва да бъде задължителен за прилагане от всички неправителствени организации в сектор „Земеделие”, но на този етап е трудно реализируем;

– За да мотивира и стимулира браншовите организации да се обединяват, законът следва да делегира повече правомощия и контролни функции на представителните организации и впоследствие на Камарата.

Те да бъдат насочени към:

- предоставяне на квоти за участие в регулаторни органи с решаващ глас с цел да се защитават правата на бранша при вземане на управленските решения;

- нормативно закрепване на задължително получаване на съгласие от представителната браншова организация при въвеждането, изменението и прекратяването на определен регулаторен режим;

- участие в нормативно предвидените форуми на административните органи със съвещателен глас;

- предварителни съгласувания при вземането на управленски решения в области, засягащи интересите на съответния бранш;

- нормативно уредено участие на представител на бранша при изготвянето на подзаконови нормативни актове (наредби, инструкции, заповеди, стандарти, указания и др.);

За целите на контрола и проверяемостта на показателите за представителност на браншовата организация НАЗ предлага да се ползват данните от ИСАК. ДФЗ да предоставя на годишна база публични справки за бенефициентите, одобрени за подпомагане за определените по браншове култури/животни;

Отчетността на браншовите организации, представителните браншови организации и Камарата на земеделските производители и преработватели, както и прозрачността им, да се осигурява до голяма степен от Агенцията по вписванията, както е разписано в приетите на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Няма смисъл от дублиране на една и съща отчетност пред МЗХ и Агенцията по вписванията.

– Навсякъде в Закона да се запише „земеделски стопани”, вместо „земеделски производители”, по аналог на направените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители;

– Да се въведе задължение за представителните браншови организации и двете камари да поддържат електронен сайт с цел допълнителна прозрачност и публична достъпност на дейността им, както и за улеснение на комуникациите.

По отношение на нормативните текстове на законопроекта НАЗ е приложила към становището си конкретни предложения за редакция на отделни членове и алинеи, както и предложения за включването на допълнителни нормативни разпоредби.

НАЗ е убедена, че приемането на работещ Закон за браншовите организации от земеделския сектор ще въведе ред във взаимоотношенията на браншовите организации и органите на изпълнителната власт.

 

09:42ч. 25.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.