Последно: :

Законът за опазване на земеделските земи приет на второ четене

Законът за опазване на земеделските земи приет на второ четене

От 1 януари отпада преференцията за производство на електроенергия от оборска тор

Законът за опазване на земеделските земи е приет на второ четене, предаде радио „Фокус“.

Промени, застъпени в законопроекта, са съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и на нарушени терени в горски територии да се извършва от министъра на земеделието и храните, за хвостохранилища – от министъра на енергетиката, а за сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци – от министъра на околната среда и водите.

Няма да се изисква утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и на прилежащите съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата им площ е до 15 кв. м.

Няма да е необходима процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране за промяната на предназначението на земеделски земи, когато промяната е застъпена с влязъл в сила общ устройствен план и в случаите на предоставена с решение на Министерския съвет концесия.

Предлага се да бъде стеснен обхватът на обектите, за които се определят най-малко две площадки или трасета за осигуряване на транспортен достъп.

Становище от Комисията за енергийно и водно регулиране ще се изисква за изграждането и разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Инвеститорите клас А съгласно Закона за насърчаване на инвестициите няма да заплащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи, посочва още агенцията.

Текстът, регламентиращ начина на разходване на постъпления в Министерството на земеделието и храните, се отменя, понеже е в противоречие със Закона за публичните финанси.

Съставът на Комисията за земеделските земи се променя и се разширява обхватът на нейните правомощия. Комисията ще може да отлага промяната на предназначението на земеделска земя, когато възникнат въпроси за доизясняване и ще може да разрешава временно ползване на земеделска земя в определени случаи.

Решенията на комисията за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране ще подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.

При строителство върху земеделска земя, без да е променено нейното предназначение, собственикът на обекта няма да заплаща стойността на земята, а само съответната санкция и двойния размер на таксата за промяна на предназначението.

Когато строителството е извършено върху държавна или общинска земя, след заплащане на тези суми собственикът на обекта ще може да придобие собствеността върху земята по ред, определен в правилника за прилагането на закона.

Преференциалната цена за производство на електроенергия от оборска тор отпада от 1-и януари 2016 година по думите на Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика, за агенцията. Добрев пояснява, че дори да се въвеждат в експлоатация тези инсталации, след тази дата няма да ползват повече преференциална цена.

По време на дебатите е станало ясно, че за изминалите 3-4 месеца мощностите, произвеждащи електроенергия от оборска тор, надхвърлят 60 мегавата.

 

15:35ч. 04.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.