Промяна в закона:

Правителството ще определя цените на водата за напояване

Правителството ще определя цените на водата за напояване

Досега това ставаше ежегодно със заповед от министъра на земеделието и храните.

Доставчиците на вода ще извършват услугата "доставяне на вода за напояване" срещу заплащане по цени, определени по методика, приета от Министерския съвет. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за сдружения за напояване.

В тримесечен срок от влизането на измененията в сила правителството трябва да приведе методиката в съответствие с тях.

Според промените "доставчици на вода за напояване" са собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея.

Досега цените на услугата "водоподаване" се определяха ежегодно със заповед на министъра на земеделието.

С приетите изменения се облекчава и процедурата за учредяването на сдружения за напояване. Броят на учредителите е намален от 50 на сто на 30 на сто от собствениците и ползвателите, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от нивите на територията на сдружението. Намалява се и броят на членовете на учредителния комитет от пет на три лица.

Отменят се и редица текстове, регламентиращи предоставянето на преференции на сдруженията за напояване, като възможността безвъзмездно да придобиват право на ползване и право на собственост върху обекти на хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника и да получават финансово подпомагане от държавата и от международни финансови институции за проектиране, ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура.

Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдруженията, но вече не безвъзмездно, право на ползване за срок от пет години върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението.

16:14ч. 02.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.