:

Предназначението на пасища да се променя от общините

Предназначението на пасища да се променя от общините

Когато ще се изгражда инфраструктура, обект с национално значение и ще се проучват археологически обекти

Предназначението на общински пасища и ливади да може да се променя с общ устройствен план или с подробен устройствен план, когато ще се изгражда инфраструктура, обект с национално значение и ще се проучват археологически обекти - това предвиждат предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), с които се променя Законът за опазването на земеделските земи.

Промените са предложени от депутата от ГЕРБ Цвета Караянчева, става ясно от текстовете, които са публикувани на сайта на Народното събрание и коментирани в ИнвесторБГ.

Така на практика промяната на предназначението на пасища, мери и ливади вече ще става по реда на Закона за опазването на земеделските земи.

Предназначението на общински пасища ще може да се променя и при влязла в сила концесия. За това ще се изисква обаче решение на общинския съвет при спазване на нормативно определения резерв от постоянно затревени площи за земеделски нужди.

При разрешено строителство пасища без промяна на предназначението  върху земите се предлага да се учредяват и ограничени вещни права и сервитути, отново с решение на общинския съвет. Решенията на общинския съвет трябва да са приети с мнозинство от две трети от всички съветници, предвиждат поправките.

С поправка в преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се дава право на министъра на земеделието и храните да се разпорежда чрез търг с имоти на бившите ТКЗС-та.

Депутатът предлага и да отпадат ограниченията пред общините да се разпореждат със земи, които са останали след възстановяването на правата на собствениците. Ограниченията бяха въведени, защото масово общините оставаха без имоти, с които да задоволят претенциите на собственици с признати права на възстановяване, включително и със съдебни решения.

Разпоредителни сделки с такива земи ще могат да се извършват с решение на общинския съвет, подкрепено от минимум две трети от общинските съветници, предлага Караянчева. Договорите за наем или аренда могат да се сключват за период 3-5 години също с решение на общинския съвет.

Също с решение на общинските съвети може да се променя начинът на трайно ползване на мерите, пасищата и ливадите за други земеделски нужди. Това обаче ще става след удостоверяване от Регионалната инспекция по околна среда и води и ако имотът е изключен от специализирания слой “постоянно затревени площи” със заповед на агроминистъра.

22:42ч. 05.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.