:

До 15 октомври - Приемат се заявления за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

До 15 октомври - Приемат се заявления за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Проектните предложения ще могат да се подават изцяло по електронен път - вижте как по-долу.

От 18 юли до 16 октомври 2016 г. се приемат заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти от риболов и аквакултура.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малки или средни предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент и свързаните с него лица по мярката за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Проектните предложения ще могат да се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, ИСУН 2020 и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 часа на 16.10.2016 г.

 

 

21:42ч. 19.07.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.