:

От 9 май до 3 юни - Прием на заявления за подобряване културното и природното наследство на селата

От 9 май до 3 юни - Прием на заявления за подобряване културното и природното наследство на селата

Общият размер на помощта е левовата равностойност на 25 милиона евро.

Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) обхваща периода 2014-2020 г. Общият размер на помощта по този прием е левовата равностойност на 25 милиона евро.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение.

По подмярката са допустими и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Документи за участие ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 9 май до 3 юни 2016 г.

Подробна информация, както и образци на документите, необходими за кандидатстване за подпомагане по подмярка 7.6 можете да намерите на сайта на ДФ „Земеделие“:

- Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6,

- Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, които са предмет на кандидатстване,

- Заявление за подпомагане,

- Образец на количествено - стойностна сметка,

- Таблица за допустими инвестиции,

- Декларации по подмярка 7.6. 

 

22:43ч. 08.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.