595 заявления за 817 млн. лв.:

Приключи оценката на проектите за преработка на агропродукти

Приключи оценката на проектите за преработка на агропродукти

Фонд "Земеделие" приключи предварителната проверка и оценка на 595 заявления на стойност 817,2 млн. лв. за подпомагане по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за инвестициив маркетинг и преработка на селскостопански продукти.

На последващо разглеждане подлежат 249 проекта със заявен размер на субсидията 416 853 665 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповедта за прием бюджет, който е увеличен с 93 предложения. Те са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в групата проекти, за които са налични средства за финансиране.

Проектите са оценени съгласно изискванията на Наредба 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". В рамките на 130% от бюджета попадат проектите, получили 55 точки, включително. Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 42% (249 проекта) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.2.

Проектите, които ще бъдат разгледани, са основно за инвестиции в приоритетни сектори. Преобладаващата част от проектните предложения са в сектори като млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост, преработката на плодове и зеленчуци, на растителни и животински масла, както и на технически култури.

Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, може да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР -http://www.prsr.bg.

16:24ч. 12.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.