Сметната палата:

Провали се мярката за млади фермери, вместо земеделие се стимулират ферми за червеи

Провали се мярката за млади фермери, вместо земеделие се стимулират ферми за червеи

Мярката за подкрепа на на младите фермери по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) не е постигнала целта си – увеличаване на техния брой, вместо това се наблюдава намаление. Това се констатира в одит на Сметната палата на мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007 г. – 2013 г. в периода 1 януари 2008 г. до 30 юни 2014 г.

Според одиторите причина за лошия резултат са усложнени процедури, чести промени в правилата, неравнопоставеност на кандидатите и недостатъчен бюджет по мярката.

По данни на палатата през 2013 г. броят на заетите в селското стопанство на възраст до 35 години е бил 52 417, което е значителен спад спрямо 2010 г., когато са били 71 638 души.
Бюджетът на мярката в одитирания период беше 135 млн. евро. Извършени са 3 приема на проекти, кандидатите са били 9590, а от тях са одобрени едва 6031 или 63%.

Най-често проекти са отхвърляни заради липсата на пари. Приключените проекти по мярката след второ плащане са 3371, или половината от получилите финансиране.

При старта на мярката времето за одобрение е било 7-10 месеца, но от 2012 г. намалява на 4-6 месеца. Бавенето е било заради ръчно въвеждане на информацията, липса на връзка с НАП и изискванията фермерите да представят куп документи. Поставянето на сложни изисквания към бизнесплана и значителният обем документация за кандидатстване не подпомагат ефективния избор и изпълнението на проектите като се има предвид, че голяма част от получателите на помощта живеят в малки населени места, коментират одиторите. Освен това критериите за подбор постоянно са променяни, което създава неравнопоставеност.

Масово са подпомагани неприоритени и неспецифични дейности. Например, при третия прием 40% от заявките и 63% от одобрените проекти са били за отглеждане на калифорнийски червеи, въпреки че преди това вече е било установено, че с отглеждането единствено на червеите се занимават твърде много стопанства. Общо за периода са сключени 2 252 договора за отглеждане на калифорнийски червеи, което според регламентите на ЕС не е същинска селскостопанска дейност.

В същото време приоритетни за страната сектори като зеленчукопроизводство и овощарство не са приети като приоритетни за насърчаване по тази мярка. Самите производители на плодове и зеленчуци пък се оплакали от сериозни трудности (например кражби на поливна техника), като в някои случаи им се наложило да сменят културата.

Сметната палата препоръчва още на младите фермери да се разрешава да се сдружават за покупка на селскостопанска техника или достъп до услуги, което сега е забранено според правилата на програмата в България, но се прилага в други държави от ЕС.

13:31ч. 24.02.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.