Как става:

Продажба на земеделска земя под аренда

Продажба на земеделска земя под аренда

Договорът остава в сила и спрямо новия собственик до края на договорения срок.

Съгласно разпоредбите на Закона за собствеността, договорите за наем със срок по-дълъг от една година, подлежат на вписване в съответната служба по вписванията.

Ако страните по договора за наем са спазили изискването на закона и са го вписали, то съгласно чл.237, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, при продажба на земята договорът за наем остава в сила и спрямо новия собственик до края на договорения срок.

Последният влиза в правата, съответно - задълженията на наемодателя.

Договорът може да не е вписан, но да има достоверна дата, т.е. датата да е удостоверена от нотариус. В този случай, новият собственик придобива пак качеството на наемодател за предвидения в договора срок, но не за повече от една година от продажбата на земята.

Следователно, наемателят при невписан договор за наем, но с достоверна дата има право да ползва под наем земята само за една година след продажбата.

Ако договорът за наем не е бил вписан, нито има достоверна дата, но наемателят е във владение на земята, то договорът за наем е задължителен за новия собственик като наемен договор без определен срок, т.е. всяка от страните може да се откаже от него с едномесечно предизвестие.

21:18ч. 16.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.