МЗХ внесе в Министерския съвет:

Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Прецизирана е процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, предхождаща издаването на решение за възстановяване правото на собственост.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи внесе Министерството на земеделието и храните.

В съпътстващия доклад на министър Десислава Танева се изтъква:

Прецизирана е процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, предхождаща издаването на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие или със съдебно решение.

Предвидено е проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират, да бъдат предоставени по заявление на ползвателите, подадено до председателя на комисията, ръководеща процедурата по създаване на масиви за всяко землище.

След изразеното съгласие от кмета на общината, респ. от собственика на съоръжението, ползвателите сключват договори за съответната стопанска година и заплащат сумата за ползване на предоставените имоти.

В процедурата за промяна на начина на трайно ползване на имотите за други земеделски нужди е въведено изискване за имотите с начин на трайно ползване „пасища”, „мера” и „ливади”, към заявлението да се прилага документ от РИОСВ, в който е посочено, че имотът не попада под забраните и ограниченията по Закона за биологичното разнообразие. Целта е да се предотврати разораването на пасища, мери и ливади и превръщането им в обработваеми земи, като по този начин се цели опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете в защитените зони.

Предвиждате си и промени, свързани с процедурите по разпореждане със земите в бившите стопански дворове. Предложена е промяна във формулата, по която при сключване на договора, се изчисляват и дължимите суми за ползване на прилежащите площи към сгради в бившите стопански дворове до придобиване правото на собственост върху земята.

Промяната в прилагания към момента начин на изчисляване се налага, тъй като се оказва, че в много случаи тези суми надвишават стойността на земята и се оказват непосилни за плащане от заявителите, поради което са налице случаи на отказ от сключване на договор, при вече издадена заповед на министъра за разрешаване на продажбата.

Урежда се и процедурата за продажба чрез търг с тайно наддаване в лева на земеделските земи в бившите стопански дворове, останали след възстановяване правата на собствениците и намиращи се извън урбанизираните територии.

В тази връзка е предвидена промяна в начина на определяне на началната тръжна цена, като е определено, че тя е пазарната оценка, изготвена от независим оценител по реда на Закона за независимите оценители.

Другите важни промени са относно обработваемите земеделски земи от държавния поземлен фонд и общинските поземлени фондове, отдавани за ползване под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура, както и относно пасищата, мерите и ливадите от двата фонда, които се разпределят за ползване под наем или аренда на животновъди.

С оглед на възможността лицата, които са придобили или създали овощни насаждения върху земи от държавния или общинския поземлен фонд, да могат да придобият право на собственост върху земята при условията, посочени в закона, в проекта подробно е разписана процедура за продажба на тези земи.

Вижте пълния текст на проекта: 

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

23:20ч. 11.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.