Напрежение:

10 преработвателни сдружения против Закона за браншовите организации

10 преработвателни сдружения против Закона за браншовите организации

Днес, 13 април, се очаква становище и на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Общественото обсъждане на този проект е насрочено за 14 април в сградата на Народното събрание. Становището от името на преработватели е подписано от:

- Асоциация на месопреработвателите,

- Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти,

- Асоциация на млекопреработвателите в България,

- Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци,

- Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите,

- Съюз на българските мелничари,

- Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика,

- Национална асоциация на млекопреработвателите,-

- Съюз на производителите на комбинирани фуражи,

- Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Според подписалите общата позиция относно Проектозакона за браншовите организации. мотивите за приемане на този проект не са състоятелни и с предложения текст се създават условия за свръхадминистриране, отчетност и контрол от страна на земеделското министерство.

Браншовите организации посочват, че се нарушава конституционният принцип на свобода на сдружаване, както и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. „Проектозаконът не решава никакви проблеми, а по-скоро създава нови, затова не следва да бъде приет в така предлагания му вид“, гласи още становището.

Те обръщат внимание, че предложеният текст е поредният опит за въвеждане на административен контрол върху дейността на браншовите организации, без проведена публична дискусия за необходимостта от такъв законопроект.

Преработвателите посочват, че проектозаконът ограничава правото на сдружаване на физически и юридически лица, гарантирано от българската Конституция и Европейската конвенция за правата на човека.

В становището се посочва още, че поради различната специфика на икономическата дейност не е уместно проекта на текста да се отнася и за организациите на производителите, и за преработвателите, тъй като представителността на преработвателната индустрия е предвидена в проекта на Закона за храните.

Относно посочената цел на проектодокумента да идентифицира браншовите организации и да регламентира отношенията им с централната и териториално изпълнителна власт организациите посочват, че те вече са идентифицирани и оповестени в сайта на земеделското министерство. В допълнение посочват, че участват активно в консултативни съвети, работни групи за създаване на нормативни текстове и др.

По целта за регистрация и предоставяне на информация за дейността браншът подчертава, че регистрацията им вече е регламентирана от Закона за юридически лица с нестопанска цел и ежегодно се публикуват отчети с дейността им.

За предложената за създаване Камара на преработвателите от бизнеса посочват, че нейните правомощия са идентични с тези на представителните браншови организации и това създава объркване.

Като незакононосъобразна преработвателите определят разпоредбата органите на изпълнителната власт и местното самоуправление след предварително съгласие да предоставят на Камарата на преработвателите административни функции и контрол.

В становището се аргументира тезата, че разпоредбата не е съобразена с нормативната база като се посочва, че административния контрол представлява по същество контрол между самите органи на администрацията, включени организационно в системата на изпълнителната власт.

Пълният текст на становището – ТУК

 

10:32ч. 13.04.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.